dinsdag, 16. oktober 2007 - 19:47

Coevorden zet volgende stap voor Plopsa Indoor

Coevorden

Het college van B&W van Coevorden vraagt bij Gedeputeerde Staten van Drenthe een ‘verklaring van geen bezwaar’ aan voor Plopsa Indoor Coevorden. Dit is de volgende stap in de planologische vrijstellingsprocedure voor de realisatie van het indoor themapark, tegenover Center Parcs De Huttenheugte, in Dalen.

Op 5 juli jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van Plopsa Indoor Coevorden door een planologische vrijstellingsprocedure in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te starten. Het ontwerp-vrijstellingsbesluit en de ruimtelijke onderbouwing hebben daarna van 12 juli tot 23 augustus ter inzage gelegen. In deze periode zijn 27 zienswijzen binnengekomen.

Het merendeel van de ‘bezwaren’ die in deze zienswijzen geuit worden gaan over de (toekomstige) verkeerssituatie en de landschappelijke inpassing van het indoor themapark. Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen binnenkort een brief, waarin het College reageert op de zienswijzen en een toelichting geeft op de aanpak van de verkeerssituatie en de landschappelijke inpassing.

Op één punt komt het college tegemoet aan de zienswijzen. In de ruimtelijke onderbouwing van vrijstellingsprocedure staat beschreven dat de bestaande weg Achterloo circa 6 meter breed is. Uit meting ter plaatse blijkt dat weg circa 5 meter breed is. Door grasbetonelementen naast deze weg te plaatsen zal de Achterloo op 6 meter breedte gebracht worden. Hierdoor kunnen auto’s en bussen op de Achterloo elkaar passeren zonder schade toe te brengen aan de bermen.

Voor de realisatie van Plopsa Indoor Coevorden moet vrijstelling verleend worden van het bestemmingsplan De Huttenheugte en het bestemmingsplan Buitengebied Dalen, omdat beide bestemmingsplannen de komst van het indoor themapark niet toestaan.
Provincie:
Tag(s):