vrijdag, 28. september 2007 - 15:09

College voor examens ingesteld

Den Haag

Er komt een nieuw zelfstandig bestuursorgaan dat zich gaat bezighouden met de uitvoering van de examens in het voortgezet onderwijs. De ministerraad heeft daar op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt. van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd.

Het nieuwe College voor examens gaat de taken uitvoeren van de centrale examencommissie vaststelling opgaven en de staatsexamencommissie. Deze twee instanties zijn op dit moment verantwoordelijk voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs.

Het nieuwe College stelt de examenopgaven vast en bepaalt de normering van de examens. Ook is het College verantwoordelijk voor het examenrooster van de centrale examens, het tot stand brengen en vaststellen van de beoordelingsnormen en het geven van regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens. Daarnaast zal het college al diegenen die niet zijn ingeschreven op een school de mogelijkheid bieden om door middel van het organiseren en afnemen van staatsexamens toch een diploma te behalen.

De verantwoordelijkheid voor het examenstelsel en voor de examenprogramma’s blijft bij de staatssecretaris. Met het instellen van het College voor examens wordt participatie van maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de examens verbeterd, zijn verantwoordelijkheden duidelijker belegd en kunnen ook de andere organisaties betrokken bij de examens beter worden aangestuurd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Categorie:
Tag(s):