donderdag, 4. oktober 2007 - 21:18

Compostgebruik positief voor Drents bodemleven

Assen

Regelmatig compostgebruik en langjarige instandhouding van grasland hebben een positieve invloed op het bodemleven. Dat blijkt uit metingen bij tien landbouwbedrijven en in twee natuurgebieden. Deze en andere resultaten werden deze week tijdens het symposium ‘Bodemkwaliteit Drenthe’ in Noord-Sleen gepresenteerd. Voor het onderzoek is een nieuwe methode gebruikt. Die methode lijkt een goed hulpmiddel te kunnen worden voor boeren en grondgebruikers die een actief bodembeheer willen uitoefenen.

Bodemleven is een graadmeter voor de kwaliteit van de grond. Om dit in beeld te brengen is tijdens het onderzoek een nieuwe methodiek gebruikt van het RIVM, die in opdracht van het ministerie van VROM ontwikkeld is. Bij deze methode wordt aan de hand van een aantal biologische bodemkenmerken de kwaliteit in kaart gebracht. Het Louis Bolk Instituut heeft in Drenthe een van de drie proefonderzoeken gedaan.
Het model is getest op verschillende percelen met dezelfde bodemsoort van vijf akkerbouwers, vijf veehouders en een aantal natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De methode lijkt in Drenthe goed bruikbaar te kunnen worden.

De bedoeling van de provincie is de methodiek verder te ontwikkelen en praktisch toepasbaar te maken. Grondgebruikers krijgen dan niet alleen een beeld van de kwaliteit van de bodem, maar kunnen ook bepalen met welke maatregelen ze de kwaliteit kunnen beïnvloeden. Daarvoor is een verdere vertaalslag van het model en de onderzoeksgegevens naar de bodemgebruiker noodzakelijk. De provincie Drenthe heeft samen met het Louis Bolk Instituut inmiddels een opzet gemaakt voor een tweejarig vervolg binnen de veehouderij- en akkerbouwgroep. Via subsidieregelingen wordt momenteel gezocht naar de benodigde financiën.
Provincie:
Tag(s):