vrijdag, 16. november 2007 - 14:44

Dure woningen blijken spiraal niet te doorbreken

Leeuwarden

De rekenkamer van Leeuwarden heeft geen verband gevonden tussen de bouw van duurdere huizen en een gewenste stijging van het gemiddelde inkomen. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan of het gemeentelijk woonbeleid succesvol is.

De Leeuwarder rekenkamer onderzocht de invloed van de woningbouw op het gemiddelde inkomen en de bevolkingssamenstelling. In diverse beleidsnotities staat dat het vertrek van hogere inkomens in het verleden leidde tot een hogere belastingdruk voor de achterblijvende bevolking. Die achterblijvende groep is relatief minder draagkrachtig en heeft meer gemeentelijke voorzieningen nodig. Om deze negatieve spiraal te doorbreken, legde het Gemeentelijk Woonplan in 2004 een accent op nieuwbouw in het midden- en hogere prijssegment. De rekenkamer onderzocht of de bouw van duurdere huizen daadwerkelijk leidde tot een stijging van het gemiddelde inkomen.

De rekenkamer komt tot de conclusie dat de beleidskeuze om te bouwen voor het hogere marktsegment gebaseerd was op een aanname. Die aanname kan niet bevestigd worden. Tijdens het onderzoek is namelijk geen verband gevonden tussen de woningbouw enerzijds en het gemiddelde inkomen en de bevolkingsopbouw anderzijds. De aanname waarop het Woonbeleid stoelt had volgens de rekenkamer getoetst moeten worden.

Het cijfermateriaal van de gemeente over de gemiddelde woningwaarde bleek niet goed bruikbaar voor het onderzoek. Ook zijn binnen de gemeentelijke organisatie nauwelijks gegevens beschikbaar over de doorstroming en het vertrek van hoge inkomens. Wellicht zijn de effecten van het woonbeleid op het gemiddelde inkomen over een paar jaar beter zichtbaar omdat inkomensgegevens via het Centraal Bureau Statistiek met vertraging beschikbaar dus .

De rekenkamer constateert dat binnen de organisatie wel gestart is met het monitoren van de woningvoorraad. De rekenkamer beveelt aan om naast de woningvoorraad ook andere factoren die van invloed zijn op het gemiddelde inkomen te volgen. Daarbij gaat het niet alleen om absolute ontwikkelingen, ook zouden vergelijkingen met landelijke ontwikkelingen gemaakt moeten worden.

De rekenkamer van Leeuwarden is een adviescommissie van de gemeenteraad. De rekenkamer doet drie onderzoeken per jaar naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):