dinsdag, 26. juni 2007 - 15:41

Dwangsom van 3 miljoen euro voor Wisosplit

Kerkrade

Gedeputeerde Staten hebben besloten een dwangsom van in totaal € 2.951.504,- op te leggen aan Exploitatiemaatschappij Wisosplit BV te Kerkrade. De dwangsom wordt aan het bedrijf opgelegd omdat enerzijds de inrichting op diverse onderdelen is veranderd zonder vergunning en anderzijds omdat diverse vergunningsvoorschriften worden overtreden.

Exploitatiemaatschappij Wisosplit BV is een bedrijf voor het be- en verwerken van zwarte en rode mijnsteen in Kerkrade. Vanaf de tweede helft 2006 heeft de Provincie diverse controles uitgevoerd bij het bedrijf. Tijdens deze controles is gebleken, dat de inrichting op diverse onderdelen is veranderd, zonder dat het bedrijf beschikt over een toereikende milieuvergunning.

Daarnaast worden diverse vergunningsvoorschriften overtreden. De geconstateerde overtredingen hebben ondermeer betrekking op aanzienlijke overschrijdingen van de toegestane opslaghoeveelheid van gereed product; dit dient te worden afgevoerd.

Ook het ontbreken van adequaat functionerende voorzieningen die negatieve gevolgen voor het milieu moeten voorkomen, behoren tot de geconstateerde overtredingen. Dit laatste heeft ondermeer betrekking op het ontbreken en/of niet adequaat functioneren van sproeivoorzieningen.
Inmiddels heeft Wisosplit weliswaar verklaard bereid te zijn een nieuwe revisievergunning aan te vragen en een bedrijfsmilieuplan op te stellen, maar deze maatregelen zijn onvoldoende concreet om het ingezette handhavingstraject op te schorten. Nu de genoemde overtredingen vooralsnog voortduren, heeft Gedeputeerde Staten besloten aan het bedrijf een dwangsom op te leggen.

Afhankelijk van de aard/ernst van de overtreding krijgt het bedrijf een termijn om de diverse overtredingen ongedaan te maken. Deze termijn varieert van één tot tien maanden. Wanneer deze overtredingen niet of niet geheel binnen de gestelde termijnen worden beëindigd danwel beëindigd blijven, verbeurt het bedrijf een dwangsom. De totale hoogte van de maximaal te verbeuren dwangsommen bedraagt € 2.951.504,-.
Provincie:
Tag(s):