donderdag, 13. december 2007 - 15:25

Faunabeheerplan wordt jaar verlengd

Provincie

Deze week is door Gedeputeerde Staten besloten het Faunabeheerplan 2004-2007 met een jaar te verlengen. De verlenging is nodig om het nieuwe beheerplan af te kunnen stemmen op de nieuwe beleidsnota Flora-en Faunawet.

Faunabeheerplannen worden opgesteld door de Faunabeheereenheid (FBE), een samenwerkingsverband van jachthouders, ingesteld voor het beheer van diersoorten en de bestrijding van (landbouw-)schade aangericht door dieren. In een faunabeheerplan staat voor welke diersoorten de FBE schadepreventie en/of bestrijding noodzakelijk acht en hoe zij duurzaam beheer vormgeeft. De beheerplannen moeten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, die vervolgens ontheffingen kunnen verlenen op de Flora- en Faunawet. Deze wet is gericht op de bescherming van wilde dieren en planten, maar in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is verjagen of doden toegestaan.

De provincie is verantwoordelijk voor het stellen van de beleidskaders voor de faunabeheerplannen en moeten ook goedkeuring verlenen aan de plannen. Het huidige faunabeheerplan is geldig tot 31 december 2007. De provincie heeft, naar aanleiding van een aantal gerechtelijke uitspraken, haar flora- en faunabeleid op een aantal punten herzien.

De wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het nieuwe faunabeheerplan. Zo worden ontheffingen niet langer verleend op basis van postcodegebieden. Omdat het nieuwe flora- en faunabeleid pas eind november door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en op 17 december nog aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, is besloten om het Faunabeheerplan 2004-2007 te verlengen.

Op die manier krijgt de FBE voldoende tijd om een nieuw plan op te stellen én blijft beheer en schadebestrijding in 2008 toch mogelijk. Wel wordt er op toegezien dat de verlengde geldingsduur van het huidige Faunabeheerplan niet in strijd komt met de regels uit de nieuwe beleidsnota. De provincie verleent dan ook geen ontheffingen die in strijd zijn met het nieuwe beleid.

De FBE heeft tot 1 juli 2008 de tijd om een beheerplan in te dienen. Dit plan wordt na een onafhankelijke toets en een toets door het Faunafonds door de provincie goedgekeurd en heeft dan in principe een geldingsduur van 5 jaar. Het definitieve plan treedt naar verwachting in het najaar van 2008 in werking
Provincie:
Tag(s):