dinsdag, 21. augustus 2007 - 14:15

Financiële situatie Groningen goed maar wel onzeker

Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Programmabegroting voor 2008 vastgesteld. De Programmabegroting 2008 laat voor de gehele periode 2008-2011 in financieel opzicht een redelijk positief beeld zien, dat echter wel is omgeven door een aantal onzekerheden. Op het moment van vaststelling van de Programmabegroting 2008 bestond er nog geen zicht op het eventueel totstand komen van een bestuursakkoord tussen rijk en provincies.

Een van de twistpunten tussen het rijk en de provincies betreft de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord 2007-2011 inzake het afromen van de provinciale vermogens (voor alle 12 provincies gaat het in totaal om een voorgenomen rijksbezuiniging van 4 x € 200 miljoen). De wijze waarop deze taakstelling uiteindelijk wordt ingevuld kan gevolgen hebben voor de financiële positie van de provincie Groningen.

Op een totale begroting van ca. € 320,9 miljoen wordt in 2008 in totaal € 12,24 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuw beleid dan wel het continueren van het nieuw beleid uit de vorige beleidsperiode en resteert er nog een nader in te vullen begrotingsruimte van ca. € 2,57 miljoen.
Provincie:
Tag(s):