donderdag, 29. november 2007 - 9:56

Financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers

Den Haag

Slachtoffers van mesothelioom, een ziekte veroorzaakt door blootstelling aan asbest, die niet via hun werk in loondienst deze ziekte hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 december 2007 aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. Dan treedt de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS-regeling) in werking. Dit heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) donderdag bekendgemaakt.

De regeling sluit aan op de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (afgekort TAS-regeling) voor slachtoffers bij wie de asbest­blootstelling is terug te voeren op een loondienstverband. Met de TNS-regeling kunnen ook slachtoffers die in hun werk als zelfstandige, via het milieu of via producten, aan asbest zijn blootgesteld een financiële tegemoetkoming krijgen.

Tegemoetkoming
De tegemoetkoming in de geleden immateriële schade bedraagt 16.655 euro. Dit bedrag wordt in aansluiting op de TAS-regeling geïndexeerd. De tegemoetkoming moet in principe door de slachtoffers zelf worden aangevraagd. Er is een overgangsperiode waarin nabestaanden een aanvraag kunnen indienen.

De tegemoetkoming moet worden gezien als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid bij het leed van deze personen en is geen vervanging voor schadevergoeding door de partij die de ziekte heeft veroorzaakt. Waar mogelijk zal de verstrekte tegemoetkoming worden verhaald op aansprakelijk te stellen partijen.

De schatting is dat zo’n 100 tot maximaal 120 mensen per jaar in aanmerking zullen komen voor een tegemoetkoming op grond van de regeling. Daarvoor wordt jaarlijks 2 miljoen euro op de VROM-begroting gereserveerd.

Voorwaarden
Personen die in aanmerking willen komen voor de tegemoetkoming moeten aan verscheidene voorwaarden voldoen. Zo moet iemand minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond in de periode dat de asbestbesmetting ook daadwerkelijk de oorzaak kan zijn van de ziekte op het moment van constatering, dat wil zeggen 10 tot 60 jaar hieraan voorafgaand.

Ook mag er geen sprake zijn van schadevergoeding of tegemoetkoming door een aansprakelijke partij of op grond van een regeling voor asbestslachtoffers in het buitenland.

Aanmelding
Slachtoffers kunnen zich aanmelden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), dat vervolgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) adviseert. De SVB beslist op de aanvragen voor de TNS-regeling.
Provincie:
Tag(s):