vrijdag, 13. april 2007 - 23:38

Flevolands gedeputeerde Greiner geeft startschot ACRRES

Lelystad

“Het eerste echt concrete initiatief in Flevoland: de kampioensprovincie op het gebied van energiewinning�. Met deze woorden gaf gedeputeerde Andries Greiner van de provincie Flevoland vandaag het officiële startsein gegeven voor de ontwikkeling van ACRRES, het Wageningen UR project voor de realisatie van een toepassingscentrum voor duurzame energie en grondstoffen. ACRRES is de afkorting van Application Centre for Renewable RESources.

Met dit startsein is een periode van 2 jaar afgesloten waarin op initiatief van de provincie Flevoland in diverse gremia is nagedacht en gesproken over de perspectieven van een dergelijk centrum. Twee Flevolandse kennisinstituten, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO-AGV) en Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen UR, hebben de handen ineen geslagen en geven concreet invulling aan de oprichting van ACRRES. Behalve de provincie Flevoland staat ook de Gemeente Lelystad achter het initiatief. De eerste partner heeft zich al gemeld; ACRRES gaat voor Harakosan-Europe faciliteiten verzorgen als testlocatie voor een nieuwe generatie windmolens.

De klimaatverandering noopt onze maatschappij om meer en meer gebruik te maken van hernieuwbare bronnen voor energie en grondstoffen voor non-food toepassingen. De zogenoemde biobased economy heeft zijn intrede gedaan. De vraag naar vormen van duurzame energie en grondstoffen neemt flink toe vanuit de klimaatproblematiek zelf en vanuit daaruit afgeleide doelstellingen van de overheid. Met deze vraag groeit ook de behoefte aan innovatie, kennis en informatie op het vlak van hernieuwbare bronnen, niet in de laatste plaats op het gebied van duurzaamheid.

Een toepassingscentrum voor Duurzame Energie & Grondstoffen in Flevoland gaat aan deze behoefte voldoen. Voor Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Animal Sciences Groep sluit de start en ontwikkeling van ACRRES naadloos aan bij een van de speerpunten van Wageningen UR: het mede vormgeven van een biobased economy ter verbetering van de levenskwaliteit. Flevoland is een uitstekende locatie voor ACRRES omdat het een sterke agrarische bedrijvigheid kent en het juist de landbouw is die een belangrijke rol speelt bij de productie van duurzame energie en grondstoffen.
Daarnaast bieden beide partners op hun locatie de ruimte om activiteiten te ontplooien, te huisvesten en te demonstreren. Voor de provincie Flevoland is ACRRES een prachtig voorbeeld van haar nieuwe beleidsinsteek om een echte ‘doe-provincie’ te worden; van beleidsvorming naar beleidsuitvoering.
De ambitie van beide initiatiefnemers is om van ACRRES een centrum te maken waar onderzoek, bedrijfsleven en overheden elkaar vinden in de weg naar ontwikkeling, productie én gebruik van duurzame en hernieuwbare energie en grondstoffen en daarmee naar vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Daartoe opereert ACRRES vanuit vier basiselementen:
• leren en ervaren;
• ontwikkelen van innovaties;
• testen;
• demonstreren.
De betrokkenheid van tal van bedrijven, instellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, zowel regionaal als nationaal is daarbij cruciaal.

In het startjaar richten de activiteiten van ACRRES zich met name op windenergie en
de samenwerking mét en tussen bedrijven, milieuorganisaties en onderwijsinstellingen. Ook wordt nagegaan hoe het bedrijventerrein van Wageningen UR in Flevoland CO2-neutraal kan worden en wordt onderzocht hoe een goed bodembeheer, bij duurzame productie van hernieuwbare grondstoffen, gestalte kan krijgen.
Provincie:
Tag(s):