donderdag, 13. december 2007 - 7:55

Forse milieuwinst door nieuwe milieuvergunning Dow

Terneuzen

De Provincie Zeeland en Dow hebben intensief samengewerkt om te komen tot één milieuvergunning voor alle 26 fabrieken van Dow in Terneuzen. Voorheen beschikten de fabrieken elk over meerdere vergunningen waardoor er overlap en tegenstrijdigheden ontstonden.

De nieuwe vergunning komt in plaats van de genoemde vergunningen. De oude vergunningen komen te vervallen na het van kracht worden van de nieuwe vergunning. In de loop van 2007 is daar ook een natuurvergunning
bij gekomen. De Provincie heeft de aanvragen van Dow beoordeeld en publiceert vanaf 12 december 2007 de ontwerpvergunningen.

De installaties van Dow moeten voldoen aan de beste technieken op het gebied van preventie en bestrijding van verontreiniging. In 2006 zijn door Dow, Rijkswaterstaat en de Provincie toetsingen uitgevoerd op alle installaties van Dow. Er zijn een aantal knelpunten geïdentificeerd. In de vergunning is vastgelegd hoe en op welke termijn deze
knelpunten worden opgelost.

Door de aanscherping van de eisen in de nieuwe milieuvergunning
wordt er werkelijke milieuwinst geboekt in de vorm van emissiereducties. Zo zal het fakkelen bij Dow nog verder met circa 20% worden verminderd. Dat betekent een aanzienlijke CO2 emissiereductie. De fakkels blijven wel als noodvoorziening in bedrijf.

De emissies van vluchtige koolwaterstoffen zullen in de periode 2008-2012 met circa 30% worden teruggedrongen. Ook voor NOx (stikstofoxiden) zijn sterk aangescherpte vergunningseisen opgenomen
die tot aanzienlijke reducties zullen leiden.

Uit de natuurtoets blijkt dat de activiteiten van Dow invloed hebben op
het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe. De effecten zijn
niet significant, maar er zijn wel reducerende maatregelen nodig om de
effecten aanvaardbaar te maken. Daarom wordt er voor de bestaande
activiteiten van Dow een Natuurbeschermingswetvergunning
afgegeven. Deze vergunning wordt samen met de milieuvergunning
vanaf 12 december 2007 gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Provincie:
Tag(s):