zondag, 22. juli 2007 - 20:58

Geluidwerende maatregelen in Gieten

Gieten

In januari van dit jaar heeft wethouder Geert-Jan ten Brink de klankbordgroep OV-knooppunt en reconstructie verkeersplein Gieten geïnstalleerd. Met het instellen van de klankbordgroep worden belanghebbenden in een vroegtijdig stadium, actief betrokken bij de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden van het OV-knooppunt en het verkeersplein.

Het is de bedoeling dat het OV-knooppunt eind 2008 gerealiseerd wordt aan de zuidoost kant van het huidige verkeersplein bij Gieten.

In de klankbordgroep zitten naast inwoners, ook de betrokken overheden Rijkswaterstaat, provincie Drenthe en gemeente Aa en Hunze. De afgelopen maanden is nadrukkelijk gesproken over geluidwerende maatregelen. In goed overleg is nu voorgesteld om vanaf de Eexterweg (met inbegrip van het OV-knooppunt) langs de N33 een geluidswal aan te leggen. Vanuit de klankbordgroep kwam tevens het voorstel om deze geluidswal door te trekken tot aan de tunnel bij de begraafplaats, waardoor geluidsoverlast op de begraafplaats aanmerkelijk kan worden teruggebracht.

Het college heeft besloten dit voorstel van de klankbordgroep over te nemen en heeft haar bestuurlijke standpunt hierover richting Rijkswaterstaat inmiddels kenbaar gemaakt.

Verder is in de klankbordgroep afgesproken om, hoewel het op grond van de Wet geluidhinder niet nodig is geluidwerende voorzieningen langs de N34 aan te brengen, uit een oogpunt van landschappelijke inpassing hier een afschermende wal aan te brengen.

Het college is uitermate tevreden met deze suggestie en zal dit voorstel meenemen in het bestuurlijk overleg met de provincie, direct na de zomervakantie.

Wat betreft de hoogte en exacte vormgeving van beide voorzieningen dient nog een nadere uitwerking plaats te vinden.
Provincie:
Tag(s):