dinsdag, 30. oktober 2007 - 8:25

Gemeente Leek heeft sluitende begroting voor 2008

Leek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek heeft haar sluitende Programmabegroting voor het jaar 2008 gepresenteerd, inclusief de meerjarenramingen voor de jaren 2009-2011. Op woensdag 14 november zal de gemeenteraad de begroting behandelen.

De belangrijkste inkomsten van de gemeente komen van het Rijk. In het jaar 2008 ontvangt de gemeente 17 miljoen euro via het Gemeentefonds. Ook ontvangt de gemeente bijna 9 miljoen euro aan doeluitkeringen van het Rijk, hoofdzakelijk voor onderwijs. Daarnaast heeft de gemeente Leek nog andere inkomstenbronnen, zoals de afvalstoffenheffing en rioolrechten (3 miljoen), leges voor vergunningen en burgerzaken (bijna 0,7 miljoen euro) en Onroerend Zaak Belasting (ruim 2 miljoen euro).

De uitgaven van de gemeente bestaan uit de kosten voor bestaande projecten en uit de vaste lasten. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld projecten met een langere looptijd, onderhoud aan wegen en gebouwen en personeelskosten. De gemeente heeft voor het jaar 2008 in totaal ruim 53 miljoen euro op de begroting staan, het grootste deel hiervan is bestemd voor bestaand beleid.
Provincie:
Tag(s):