dinsdag, 22. mei 2007 - 14:47

Gemeente Leek sluit 2006 positief af

Leek

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de Jaarrekening 2006 gepresenteerd. De gemeente Leek sluit het jaar 2006 positief af met een resultaat van € 1.459.458. Het uiteindelijke resultaat kan grotendeels verklaard worden door winst uit diverse grondexploitaties.

Het college zal een bestemming aangeven voor het resultaat bij de Voorjaarsnota 2007. De behandeling van de Voorjaarsnota 2007 zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 25 juni a.s.
Met de Jaarrekening 2006 geeft het college inzicht in het gevoerde beleid van de afgelopen periode en legt verantwoording af aan de raad.

De belangrijkste inkomsten van de gemeente komen van het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente Leek nog andere inkomstenbronnen, zoals de onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, huren en pachten etc.

De uitgaven van de gemeente bestaan uit de kosten voor het uitvoeren van bestaande en nieuwe beleidsplannen en uit de vaste lasten. Vaste lasten zijn onder andere onderhoud aan bijvoorbeeld gebouwen, groen, wegen en waterwegen en personeelskosten.
Provincie:
Tag(s):