donderdag, 21. juni 2007 - 10:03

Gemeente Noordoostpolder oneens met hogere waterschapslasten

Emmeloord

Het college van B&W heeft in een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland laten weten het niet eens te zijn met de wijze waarop Waterschap Zuiderzeeland hogere waterschapslasten beargumenteert en wil aankondigen voor de bewoners van stedelijk gebied. Het waterschap is van plan in haar communicatie aan te geven dat hogere lasten die door het waterschap worden opgelegd, gecompenseerd zouden kunnen worden door een daling van gemeentelijke lasten.

In de afgelopen jaren worden steeds meer kosten gemaakt voor het uitvoeren van watertaken in het stedelijk gebied, onder andere als gevolg van klimaatverandering. Die trend heeft geresulteerd in nieuwe, landelijke wetgeving ten aanzien van kostentoedeling aan bewoners van stedelijk en landelijk gebied. Bewoners van stedelijk gebied moeten daarom aanmerkelijk meer gaan bijdragen aan de werkzaamheden die door het waterschap in dit gebied worden gemaakt. Het landelijk gebied gaat minder bijdragen.

Het waterschap is van mening dat de hogere waterschapslasten voor bewoners van stedelijk gebied gecompenseerd zouden moeten worden, doordat de gemeentelijke lasten gelijktijdig zouden kunnen dalen. Immers, als het waterschap taken van de gemeente overneemt, zullen er in de gemeente gelden vrijvallen. De gemeente vindt dit een onterechte veronderstelling. Het waterschap neemt namelijk slechts een klein deel van de taken van stedelijk waterbeheer op zich. De gemeente blijft dus nog altijd aanzienlijke kosten maken op het gebied van stedelijk waterbeheer. Bovendien vindt de gemeente het onredelijk, dat zij bewoners van het stedelijk gebied zou moeten compenseren vanwege hogere lasten die door de waterschappen op eigen initiatief worden opgelegd.

Het beheer van stedelijk gebied staat los van de keuze die het waterschap nu maakt over kostentoedeling. De gemeente is van mening dat het waterschap volledig moet zijn in de communicatie naar burgers over dit onderwerp.
Provincie:
Tag(s):