woensdag, 5. december 2007 - 9:23

Gemeenten beëindigen Vallei-in-Perspectief

Woudenberg

De zes Valleigemeenten Barneveld, Nijkerk, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude zetten op 31 december 2007 het samenwerkingsverband Vallei-in-Perspec-tief (ViP) stop. Dat heeft de Stuurgroep ViP besloten. De gemeenten beëindigen de ViP, omdat de gemeenten er niet in zijn geslaagd op drie terreinen (WOZ/Belastingen, ICT en Sociale Zaken) voldoende draagvlak te creëren. Met name de gemeente Barneveld had bedenkingen tegen de (financiële) gevolgen van de samenwerking.

De Vallei-in-Perspectief (ViP) ontstond als Strategisch Gebiedsperspectief Vallei (SGP Vallei), een initiatief van de provincie Utrecht. In februari 2003 ondertekenden bestuurders van de zes Valleigemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland in Renswoude een convenant. In dit convenant werd vastgelegd op welke terreinen en met welke ambities de gemeenten met elkaar zouden samenwerken.

In de afgelopen jaren hebben de samenwerkende gemeenten verschillende projecten met succes uitgevoerd. Geslaagde voorbeelden zijn de uitgifte van een fietskaart van het Valleigebied alsmede het gezamenlijk opstellen van het Landschapsontwikkelingsplan, een structuurvisie en een Welstandsnota. Niet in de laatste plaats moet de gezamenlijke oprichting van de Rekenkamercommissie ViP+ worden genoemd.

De laatste jaren verschoof de samenwerking van strategie naar uitvoering. Uiteindelijk hebben de zes gemeenten onderzocht of er op het gebied van WOZ/Belastingen, ICT en Sociale Zaken tot een vergaande vorm van samenwerking kon worden gekomen. De (financiële) resultaten van deze onderzoeken waren voor de gemeente Barneveld aanleiding om de samenwerking op déze terreinen niet voort te zetten. De gezamenlijke gemeenten concludeerden vervolgens, dat er onvoldoende draagvlak bestaat om de samenwerking gestalte te geven en hebben besloten om de ViP per 31 december 2007 te beëindigen. De gemeenten hebben wél aangegeven, dat samenwerking (in welke vorm dan ook) nodig is en blijft, maar willen daar op dit moment geen structuur aan verbinden.
Provincie:
Tag(s):