woensdag, 24. oktober 2007 - 9:04

Gemeenteraad buigt zich over waterplan

Als de gemeenteraad van Hoogezand - Sappemeer op 20 november instemt met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, is het Uitvoeringsplan Water 2007-2010 definitief vastgesteld. Er zijn na uitvoerig overleg, onderzoek en inspraak 11 verschillende projecten benoemd die de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het waterschap Hunze en Aas in de komende 3 jaar gaan uitvoeren.

Dit Uitvoeringsplan heeft tot doel de kwaliteit en –kwantiteit van oppervlaktewater te verbeteren en goed te beheersen, en (grond-)wateroverlast aan te pakken. Met deze aanpak geeft de gemeente invulling aan de Wet Gemeentelijke watertaken die op 1 januari 2008 van kracht zal zijn.

Het Uitvoeringsplan 2007-2010 vloeit voort uit de Watervisie die op 20 juni 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld en een doorkijk biedt voor de middellange termijn tot 2015. Met deze lange termijnvisie wordt ingehaakt op visies zoals die zijn neergelegd in regionale, landelijke en Europese regelgeving.

Het waterplan geeft invulling aan het Regionaal Bestuursakkoord Water waarin 32 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen afspraken hebben gemaakt over de aanpak van de waterproblematiek in Groningen en Noord-Drenthe.

Water speelt een belangrijke rol bij de inrichting van het landschap. Water maakt de woon- en leefomgeving aantrekkelijk. Maar niemand zit te wachten op wateroverlast of vervuild water. Dit alles vraagt om goed waterbeheer en waterbeleid. Het Waterplan bevat het waterbeleid voor de komende jaren. Het plangebied betreft het totale grondgebied van de gemeente, zowel het bebouwde gebied als voor het buitengebied.
Provincie:
Tag(s):