donderdag, 28. juni 2007 - 13:02

Groningen brengt geluids-belasting in kaart

Groningen

Gedeputeerde Staten hebben op 26 juni 2007 een geluidsbelastingkaart vastgesteld. Op de kaarten staat de geluidsbelasting vastgelegd voor de omgeving van provinciale wegen, waarover in 2006 meer dan 6 miljoen motorvoertuigen passeerden. Het gaat om in totaal 24 kilometer weg in de gemeenten Groningen, Leek, Veendam, Pekela en Winschoten

Als vervolg op de geluidsbelastingkaart moet de provincie een actieplan maken voor woningen en andere geluidgevoelige objecten die blootstaan aan een geluidsbelasting die hoger is dan een nog vast te stellen plandrempel.

De geluidsbelastingkaart moet worden vastgesteld volgens de Wet geluidhinder en de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze richtlijn heeft het doel bestuurders en Europese burgers inzicht te geven in de aard en omvang van de geluidsproblematiek en zowel Europees (bron)beleid als nationaal en lokaal geluidsbeleid te stimuleren.

De resultaten van geluidsbelastingkaarten moeten voor 30 juli 2007 worden gemeld aan de Minister van VROM. De provincie moet vervolgens een "plandrempel" vaststellen, dus het niveau waarop geluidsbelasting niet meer aanvaardbaar is.
Provincie:
Tag(s):