donderdag, 5. juli 2007 - 10:43

Grote Landelijke Grondruil

Dienst Landelijk Gebied (DLG), Fortis Vastgoed en Domeinen bereikten deze week een akkoord over een omvangrijke grondtransactie van bijna 2000 ha. Fortis Vastgoed draagt in totaal 576 ha, voor het merendeel gebruiksvrije grond (onverpacht), over aan DLG. DLG gaat de grond gebruiken als ruilgrond voor landbouw en natuur in (land)inrichtingsprojecten.

Als tegenprestatie levert DLG aan Fortis een portefeuille gronden van 1395 ha grond die in erfpacht zijn uitgegeven. Deze gronden verkrijgt DLG van Domeinen. De waarde van de te ruilen grondpakketten is gelijk. De grondruil levert een bijdrage aan de realisatie van natuurdoelen, recreatievoorzieningen en waterveiligheid.

De nieuwe gronden van DLG liggen in drie verschillende provincies:

Noord-Brabant
De grootste overdracht betreft Polder Jannezand in Noord-Brabant met een omvang van 450 ha. Voor deze polder wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant een nieuwe integrale gebiedsvisie opgesteld. De polder wordt ingezet voor de inplaatsing van agrarische bedrijven vanuit het Rijkswaterstaat project ‘Ontpoldering Noordwaard’. Daarnaast is er ook ruimte voor onder andere nieuwe natuur, landgoederen, recreatie en water. Deze ontpoldering vindt plaatst in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier.

Zuid-Holland
In Zuid-Holland verwerft DLG gronden bij de Eendragtspolder en Middelharnis. De Eendragtspolder wordt omgevormd van landbouwgebied naar een unieke combinatie van waterberging, recreatie, groen en topsportmogelijkheden. Door deze overeenkomst wordt de realisatie versneld en zeker gesteld en de beoogde kwaliteit gewaarborgd. Middelharnis is onderdeel van Deltanatuur. De verwerving van deze gronden brengt ook voor het project Zoetwaterkanaal Noordrand Goeree Overflakkee de uiteindelijke realisatie dichterbij.

Gelderland
In Gelderland gaat het om de Rosandepolder (78 ha) en de Brakel (7 ha). Beide gebieden zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. De Rosandepolder ligt in de uiterwaarden tussen de Rijn en Oosterbeek en wordt ingezet voor natuurontwikkeling. DLG en de provincie Gelderland hebben het voornemen dit gebied over te dragen aan de Stichting Geldersch Landschap. De Brakel wordt ingezet voor het project Munnikenland in het kader van 'Ruimte voor de Rivier'.

Domeingronden
In 2004 is de Staat overgegaan tot verkoop van de domeingronden, waarbij de zittende gebruikers in eerste instantie in de gelegenheid zijn gesteld om de grond te kopen. De huidige transactie levert een forse bijdrage aan de realisatie van de taakstelling “Verkoop Agrarische Domeinen 2007�. De 1395 ha gronden die Fortis Vastgoed in ruil ontvangt bestaat uit altijddurende- en 40-jarige erfpachtgronden in de IJsselmeerpolders en Noord- Nederland en een pakket grondbankgronden verspreid op het oude land

Fortis
Door deze grondruil is de omvang van de beleggingsportefeuille in landelijke vastgoed van Fortis Verzekeringen Nederland boven de 30.000 ha gekomen. Bijna de helft hiervan is agrarische erfpacht. Het overige deel bestaat uit verpachte landbouwgronden, landgoederen en golfterreinen. Fortis is daarmee de grootste private grondbezitter van Nederland. Voor Fortis past deze grondruil in de strategie om de beleggingen in grond verder uit te breiden. In de komende jaren wil Fortis naast agrarische grond het aandeel gronden voor recreatie en gebiedsontwikkeling verder uitbreiden.
Provincie:
Tag(s):