woensdag, 1. augustus 2007 - 13:53

Het rapen van kievitseieren blijft toegestaan

Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân (GS) hebben aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) een ontheffing verleend voor het rapen van kievitseieren. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorig jaar door de rechter geschorste ontheffing is de beperking van de raaptijd.

Leden van de BFVW mogen nu tot en met 31 maart kievitseieren rapen op terreinen waar dat is toegestaan. GS hebben berekend dat zelfs wanneer in die periode alle eieren die door kieviten worden gelegd ook worden geraapt, nog wordt voldaan aan de eisen die gelden op grond van de Vogelrichtlijn.

Na de voorzieningenrechter heeft nu ook de meervoudige kamer van de rechtbank de argumenten die de Faunabescherming hiertegen heeft aangevoerd, afgewezen. De contra-expertise waar de Faunabescherming mee is gekomen, heeft ook de rechtbank er niet van overtuigd dat de berekeningen van GS niet kloppen. Ook het argument dat het dermate slecht gaat met de kievit in Fryslân dat de ontheffing voor het rapen van eieren niet zou mogen worden verleend, is door de rechtbank verworpen.
Provincie:
Tag(s):