vrijdag, 2. november 2007 - 17:25

Kabinet beëindigt subsidie voor burgemeesters-referendum

Den Haag

Het besluit dat voorziet in een rijksbijdrage aan gemeenten voor de kosten van een burgemeestersreferendum wordt per 1 januari 2008 ingetrokken. De ministerraad heeft daartoe vrijdag 2 november 2007 besloten op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De stimuleringsregeling werd door het vorige kabinet beschouwd als opmaat naar een stelsel van de rechtstreeks gekozen burgemeester in 2010 en had een tijdelijk karakter. Nu het kabinet niet voornemens is tot een stelsel van een rechtstreeks gekozen burgemeester te komen, is er geen reden meer voor een stimuleringsbijdrage.

Gemeenten waar in 2007 nog een concrete burgemeestersvacature wordt opengesteld, kunnen - als zij daarbij besluiten tot het houden van een raadplegend burgemeestersreferendum - nog rekenen op een bijdrage in de kosten. Dat referendum dient dan voor 1 december 2008 plaats te vinden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit tot intrekken van het tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.
Provincie:
Tag(s):