woensdag, 7. november 2007 - 20:43

Kabinet kiest voor aanpak jeugd-criminaliteit

Den Haag

Het kabinet kiest bij het voorkomen van criminaliteit voor een persoonsgerichte aanpak waarbij de nadruk ligt op preventie. Voorkomen moet worden dat jongeren zich (opnieuw) schuldig maken aan crimineel gedrag. Het kabinet wil dat bereiken door intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, de politie, het openbaar ministerie en maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugd, zorg en onderwijs.

Dat blijkt woensdag 7 november 2007 uit de brief aan de Tweede Kamer over het project “Veiligheid begint bij voorkomen� van minister Hirsch Ballin van Justitie als projectminister samen met de ministers van Binnenlandse Zaken (BZK), Jeugd en Gezin (J&G) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en de staatssecretarissen van Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W).

Binnen het project Veiligheid begint bij Voorkomen vallen de thema’s: agressie en geweld, diefstal, criminaliteit tegen ondernemingen, overlast en verloedering, een persoonsgerichte aanpak jongeren en ernstige vormen van criminaliteit. Aan de hand van deze thema’s zijn tal van maatregelen in gang gezet of in ontwikkeling.

Zo zijn er maatregelen genomen om eerwraak en huiselijk geweld tegen te gaan en worden knelpunten in de uitwisseling van persoonsgegevens aangepakt. Verder wordt fietsendiefstal tegen gegaan door middels van een landelijk register en het aanbrengen van ‘tags’ en komt er meer aandacht voor het oplossen van woninginbraken door het uitbreiden van forensisch specialisten. Met het bedrijfsleven zijn er inmiddels afspraken om de criminaliteit te verminderen.

Jeugd en recidive
Bijzondere aandacht komt er voor de jeugdcriminaliteit. Door vroegtijdig in te grijpen kan (herhaling van) crimineel gedrag worden voorkomen. Daarvoor is het wenselijk dat alle betrokken instanties nauw samenwerken en elkaar tijdig informeren. In het veiligheidshuis bestaat die situatie. Daar zijn zowel de justitiële instanties als jeugd- en welzijnorganisaties bij elkaar. Om die reden wil het kabinet een landelijke dekking van veiligheidshuizen.

Verder biedt het wetsvoorstel gedragsbeïnvloeding jeugdigen de mogelijkheid op de persoon gerichte maatregelen te nemen. Deze wet gaat naar verwachting 1 januari 2008 in.

Daarnaast voorziet het plan in een verbetering van de justitiële interventies en het op de persoon afstemmen van bijzondere voorwaarden als deze in vrijheid wordt gesteld. Ook de nazorg wordt verbeterd. Deze maatregelen moeten leiden tot een substantiële vermindering van de recidive.

Ernstige criminaliteit
Het kabinet zet tevens in op het aanpakken van de georganiseerde misdaad, financieel economische criminaliteit en cybercrime. Het gaat daarbij om de intensivering van het ontnemen van criminele winsten, het aanpakken van witwassen en het versterken van de expertise en menskracht bij de opsporingsdiensten.
Provincie:
Tag(s):