woensdag, 28. november 2007 - 17:14

Klachten omwonenden ijzergieterij Componenta terecht

Heerlen

Sinds jaren klagen bewoners van de wijken Nieuw Lotbroek, Rennemig en Ten Esschen te Heerlen terecht over ernstige geuroverlast, afkomstig van de ijzergieterij Componenta. Naar aanleiding van deze klachten heeft de VROM-inspectie het initiatief genomen voor een aanvullend geuronderzoek. Het onderzoek wijst uit dat de stankhinder veel groter is dan aanvankelijk werd aangenomen en dan volgens eerder conventionele methoden gemeten en berekend werd.

Aangezien niet eenduidig het bedrijf Componenta als veroorzaker kon worden aangewezen heeft in het verleden uitgebreid onderzoek plaatsgevonden en zijn de omwonenden door middel van diverse informatieavonden geïnformeerd over de resultaten van die onderzoeken. Ook verrichtte de GGD een onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten. Uit al deze onderzoeken kon echter geen verband worden gelegd tussen de milieuklachten en de uitstoot van Componenta. Uiteindelijk hebben de Provincie Limburg en de VROM-inspectie opdracht gegeven voor een geheel nieuw geuronderzoek. Hierbij is de nadruk gelegd op veldwaarnemingen, naast uitstootmetingen aan de bron bij Componenta én is rekening gehouden met de weersomstandigheden.

Uit de uitgevoerde geurmetingen aan de bron is gebleken dat het van groot belang is om de geurmonsters direct na de monstername te analyseren. Dit in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is in Nederland. De geurconcentratie van de geurmonsters van Componenta blijkt namelijk in de loop van de tijd af te nemen. De koepeloven, de zandbereiding en de koeltrommel van de HWS-lijn en de beide halafzuiginstallaties van de Furaanlijn blijken de belangrijkste bronnen te zijn.

Uit de veldwaarnemingen is met name gebleken dat de berekende bronsterkte (totale geuruitstoot van Componenta) goed overeenkomt met de resultaten van de geurmetingen aan de bron. Daarnaast wordt de geur, zodra deze wordt waargenomen, vrijwel direct als hinderlijk ervaren. Er is door de omwonenden dus terecht geklaagd.

De conclusie is dat om onacceptabele hinder te voorkomen de geuruitstoot met ruim een factor 4 dient te worden gereduceerd. Om dit te bereiken moet Componenta nieuwe verdergaande maatregelen gaan treffen. Hierover zal op korte termijn overleg plaatsvinden met het bedrijf.

Doelstelling is in april 2008 duidelijkheid te hebben over de wijze waarop Componenta deze reductie gaat bewerkstelligen. Op het moment dat deze duidelijkheid er is, wordt wederom een bewonersavond georganiseerd en zal er een prognose worden gegeven wanneer de geuroverlast daadwerkelijk gereduceerd is.
Provincie:
Tag(s):