woensdag, 15. augustus 2007 - 8:27

Limburgse bedrijven leven (milieu)voorschriften steeds beter na

Provincie

In 2006 is het normconform gedrag (de mate waarin door een bedrijf wordt voldaan aan de geldende voorschriften op basis van de vergunning en/of wet- en regelgeving) verder gestegen van 91% in 2005 naar 95% in 2006. De provinciale inspanningen op het gebied van (milieu)handhaving werpen dus steeds meer vruchten af. Dit blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg.

Gedeputeerde Noël Lebens: “Bevolkingsonderzoek heeft uitgewezen dat de Limburgse burger grote waarde hecht aan een gezonde en veilige leefomgeving. Via handhaving en monitoring wordt hierop ingespeeld. Onze ambtenaren zien toe op de naleving van vergunningen en wet- en regelgeving bij bedrijven die wij vergunningen hebben geleverd, of waarvoor de Provincie bevoegd gezag is. Ik ben blij te zien dat het naleefpercentage is gestegen van 86% in 2003 tot 95% in 2006. Dat betekent dat de Limburgse bedrijven zich steeds beter aan de geldende milieuvoorschriften houden en op deze wijze een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving in Limburg.�

Binnen het domein handhaving en monitoring wordt bovendien veel aandacht geschonken aan de afhandeling van klachten en ongewone voorvallen. In 2006 is het totaal aantal milieuklachten (1.507) duidelijk gedaald ten opzichte van 2005 (1.676). Daarnaast zijn in 2006 87 meldingen van ongewone voorvallen binnengekomen. Dit is eveneens een verdere daling ten opzichte van voorgaande jaren.

Verder is in het jaarverslag Handhaving en Monitoring onderstaande tabel opgenomen. Deze geeft een overzicht van de klachten top-10 2006. Hierin zijn opgenomen: het aantal ontvangen klachten per bedrijf, het aantal toegewezen klachten en het aantal verschillende klagers.
Provincie:
Tag(s):