woensdag, 12. september 2007 - 10:30

Meer sportmogelijkheden voor Noord Holland

Provincie

De provincie Noord-Holland moet meer sportstadions krijgen met nationale of zelfs internationale allure. Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor hier tot 2010 € 15 miljoen in te investeren.

Er komen in elk geval twee nieuwe stadions bij: het Pim Mulier Honkbalstadion in Haarlem en een multifunctioneel hockeystadion in Amstelveen. Dit jaar onderzoekt Noord-Holland samen met de gemeente Haarlem de plannen voor het Pim Mulier Honkbalstadion.

Hierbij wordt onder meer gekeken hoe de huidige plannen zich verhouden tot het behoud van de A-status en de ambitie om de Major League Baseball naar Haarlem te halen. Een aantal hockeybonden heeft een plan opgesteld voor een multifunctioneel hockeystadion in het Amsterdamse Bos (gemeente Amstelveen).

Samen met deze bonden en de gemeente gaat Noord-Holland na of en onder welke voorwaarden een investering van de provincie bijdraagt aan het realiseren van zo’n multifunctionele stadion. In het collegeprogramma 2007-2011 staat dat beweging belangrijk is voor het lichaam, maar ook voor sociale contacten. Zoveel mogelijk mensen moeten in staat worden gesteld om te sporten.

De provincie wil onder andere Noord-Holland als sportprovincie promoten, de accommodaties geschikt maken voor breedtesport en gehandicaptensport, sport inzetten als instrument voor het bestrijden van overgewicht, sport stimuleren van sport voor jongeren. Provinciale Staten nemen naar verwachting in 2008 een besluit over de investeringen.
Provincie:
Tag(s):