donderdag, 17. mei 2007 - 17:14

Milieumonitor blijkt succesvol

Haarlem

In 2006 zijn verscheidene projecten op het gebied van milieu succesvol afgerond. Zo heeft de gemeente Haarlem, in samenwerking met Rijnland, een forse bijdrage geleverd aan een schone waterbodem in de stad middels de uitvoering van een groots baggerproject.

Honderd procent van de energie voor alle gemeentelijke gebouwen en installaties, zoals openbare verlichting, is nu groen opgewekt (dmv waterkracht).

Deze resultaten staan beschreven in de Milieumonitor en het milieujaarverslag 2006. De gemeente wil met de monitor inzicht krijgen en geven in de resultaten tot nu toe en de doelen voor de toekomst.

Veel uiteenlopende onderwerpen komen aan bod, zoals het stimuleren van duurzaam bouwen, het aanpakken van geluidsoverlast, besparing van energie- en waterverbruik bij bedrijven en het milieuvriendelijk laten opereren van de eigen organisatie. De uitkomsten van de monitor worden gebruikt voor verantwoording over de uitvoering en voor het vaststellen van nieuw beleid.

Conclusies
Met het gevoerde beleid levert de gemeente een bijdrage aan het bereiken van een meer duurzame samenleving. Verschillende projecten, die in de monitor genoemd staan, bevestigen dit. Een opvallende conclusies is, bijvoorbeeld, dat de gemeente tot de voorlopers behoort voor wat betreft het eigen verbruik van duurzame energie.

Daarnaast stelt de monitor dat er op het gebied van klimaatbeleid, één van de beleidsprioriteiten, positieve resultaten zijn bereikt. Er is flink geïnvesteerd in het rijden op aardgas, door bussen én het eigen wagenpark, en het project energiebesparing voor minima is met meer dan 1000 deelnemers van start gegaan.

De commissie Beheer zal de milieumonitor en het jaarverslag 2006 binnenkort bespreken en aan de gemeenteraad voorleggen.
Provincie:
Tag(s):