donderdag, 28. juni 2007 - 13:51

Miljoenste kubieke meter grond op de Volgermeerpolder

Amsterdam

De Volgermeerpolder is in oppervlakte de grootste bodemsanering van Nederland. Op dit moment is 60% van de Volgermeer afgedekt met een eerste laag grond. Donderdag is de miljoenste kubieke meter grond aangevoerd en verwerkt. Hiervan is 70 % afkomstig van de Noord/Zuidlijn en andere Amsterdamse projecten.

Over vijf jaar leveren de aannemers een terrein op dat veilig betreden kan worden en waar bovendien een nat natuurgebied kan ontstaan. De Volgermeerpolder ligt iets ten zuiden van Broek in Waterland aan de noordelijke grens van de stad Amsterdam. De Volgermeerpolder ligt enkele meters hoger dan de omgeving. Het oppervlak is zo groot als het centrum van Amsterdam binnen de grachtengordel. Op de nieuwe regenwatergevoede Volgermeerpolder komen zeldzame dieren af, zoals de noordse woelmuis, de ringslang, de roerdomp en de lepelaar.

Voortgang bodemsanering
In 2006 is gestart met de sanering van de randgebieden in de omgeving van de Volgermeerpolder, waar in het verleden ook afval is gestort. Vanuit deze gebieden zal het afval naar de Volgermeer worden gebracht, waar het onder de afdeklagen met grond wordt verwerkt. In de watergangen van de Volgermeerpolder is de aannemer voor 95 % gereed met zandsproeien, om het verontreinigde slib af te dekken, zodat ook hier folie over kan komen. Op dit moment is op 7 % van het terrein folie gelegd.

Saneringmethode
Gekozen is voor de zogenaamde Eco-variant. Hierbij wordt de stortplaats afgedekt met een isolerende laag grond en een folie, waardoor er geen contact meer kan optreden met de verontreiniging. Hier bovenop komt een laag schone grond, de zogenaamde leeflaag. Het totaal van deze pakketten is ongeveer 150 tot 200 centimeter hoog. Hiervoor is circa 2 miljoen kubieke meter grond nodig die vooral van de Noord/Zuidlijn en de Grondbank Amsterdam afkomstig zal zijn.

Op de leeflaag zal regenwater blijven staan tussen aangelegde dijkjes, waarin weer plantengroei plaats zal vinden. Hierdoor zal een nat natuurgebied ontstaan met de bijbehorende flora en fauna (mogelijk hoogveen) dat goed in het Waterlandse landschap past. Daarbij wordt de naastgelegen Burkmeerpolder weer onder water gezet als buffer voor de Volgermeer om het teveel aan water in de winter en het tekort in de zomer op te vangen. De uitvoering van de sanering zal nog circa vier jaar duren. De kwaliteit van het grondwater rondom de Volgermeerpolder wordt blijvend gecontroleerd.

Toekomst Volgermeerpolder
De Volgermeerpolder deed jaren dienst als stortplaats voor zwaar chemisch afval. In de toekomst moet het een terrein worden waar een nat natuurgebied kan ontstaan en dat veilig betreden kan worden. Op de nieuwe regenwatergevoede Volgermeerpolder zullen zeldzame dieren afkomen, zoals de noordse woelmuis, de ringslang, de zwarte stern en de lepelaar.

Historie
De voormalige vuilstortplaats Volgermeerpolder, met een oppervlakte van 100 hectare, ligt vlakbij Broek in Waterland. Rond 1920 werd veen gewonnen uit de Volgermeer en de gaten werden vervolgens met huisvuil opgevuld. Later, tussen 1960 en 1970, werden grote hoeveelheden chemisch industrieel afval gestort met hoge concentraties schadelijkestoffen, zoals dioxines en chloorbenzenen. Sinds dit begin jaren ’80 bekend werd zijn er veel studies gedaan naar de mogelijkheden om het op te ruimen of in te pakken.

Organisaties uitvoering
Het Projectbureau Bodem van de gemeente Amsterdam is ambtelijk opdrachtgever. De Advies Combinatie Volgermeerpolder (ACV, bestaande uit Witteveen+Bos en Tauw) is verantwoordelijk voor het technisch ontwerp. ACV is ook verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering van de sanering.

Het landschappelijke ontwerp (inrichtingsplan) is van bureau Vista. De uitvoering doet aannemer Boskalis (met onderaannemer De Vries & van de Wiel). De kosten van het project worden voor 90 % gedekt door het rijk (Ministerie van VROM) en voor de overige 10 % door Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):