woensdag, 11. juli 2007 - 14:40

Minder aangiften geweldpleging

Den Haag

Het aantal geweldsdelicten in de negen gemeenten in de regio Haaglanden is, na jarenlange stijging, tot stilstaan gebracht. In 2006 was er nog sprake van een stabilisatie van het aantal aangiften van geweld (zoals mishandeling en bedreiging) maar in de eerste vier maanden van dit jaar is er een dalling van veertien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar waarneembaar.
Wel nam in de eerste maanden het aantal verdachten dat door de politie werd aangehouden toe met acht procent tot ongeveer 4400. Deze ontwikkelingen kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de aanpak van geweld prioriteit geniet bij politie, Justitie en gemeenten.

In het Regionaal College, waarin de negen burgemeesters en de hoofdofficier van Jusititie in Den Haag zitting hebben, is het eerste kwartaaloverzicht van de Politie Haaglanden besproken. Uit dit overzicht blijkt de daling van het aantal geweldsdelicten. Conclusie: de regio is opnieuw iets veiliger geworden.
Het aantal aangiften van een misdrijf daalde met acht procent. Voor een deel wordt deze daling veroorzaakt door de effectieve, gezamenlijke aanpak van veelplegers onder regie van de gemeenten.

Niet in alle gemeenten in de regio is sprake van een daling in het eerste kwartaal. Leidschendam-Voorburg en Midden-Delftland kenden een stijging van meer dan tien procent. In Rijswijk en Westland was er sprake van een geringe stijging. In die gemeenten stegen vooral de diefstallen en zakkenrollerijen.

Regiobreed gezien is er wel een stijging van diefstallen uit voertuigen en zakkenrollerij. Vooral op markten en in winkelstraten in de centra van Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg slaan zakkenrollers toe. De aanpak van deze delicten wordt inmiddels geintensiveerd. Deze extra inspanning moet ervoor zorgen dat de winst van de afgelopen jaren niet verloren gaat.

Naast de aanpak van de geweldsdelicten is ook de snelle en effectieve aanpak van minderjarige (12-17jaar), die strafbare feiten plegen een tweede prioriteit. Door deze aanpak voorkomt de politie een eventuele
"criminele loopbaan".
Provincie:
Tag(s):