vrijdag, 7. september 2007 - 9:15

Minder files in 2020 rond Schiphol

Schiphol

Uit de 'MIT Verkenning Bereikbaarheid Schiphol Corridor Zuid' is gebleken dat de files rondom Schiphol in 2020 sterk kunnen afnemen als het regionale wegennet wordt verbeterd en de capaciteit van de A4 ( Schiphol-Burgerveen) wordt uitgebreid.

Als er geen maatregelen worden genomen kan een rit over dit deel van de A4 in de spits meer dan twee keer zo lang duren als daarbuiten. Dat heeft grote gevolgen voor de economische positie en ontwikkeling van de luchthavenregio en de bereikbaarheid van de luchthaven zelf. Dit blijkt uit de ‘MIT-Verkenning Bereikbaarheid Schiphol Corridor zuid’ die de provincie Noord-Holland heeft uitgevoerd samen met de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en Rijkswaterstaat.

De Verkenning heeft betrekking op de snelwegzone A4 vanaf de afslag Schiphol tot het verkeersknooppunt Burgerveen (aansluiting A44). Daarbij is overigens wel geconstateerd dat het aansluitende deel van de A4 tussen Burgerveen en Leiden in 2020 zonder maatregelen eveneens een knelpunt van formaat zal zijn, ondanks de voorziene uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken op korte termijn.

Bij de capaciteitsuitbreiding van de A4 heeft de regio de voorkeur voor een parallelstructuur. Dat wil zeggen dat de doorstroming op de hoofdrijbanen van de A4 beter wordt gegarandeerd doordat op de parallelle rijbanen de op- en afritten worden aangesloten. De grootschalige reconstructie van de provinciale weg N201 in Haarlemmermeer is al op een parallelle wegenstructuur afgestemd.

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vraagt in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat het project ‘Bereikbaarheid Schiphol A4 Corridor zuid’ op te nemen in de planstudietabel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) en samen met de regio de planvorming hoofd- en onderliggend weggennet uit te werken.
Provincie:
Tag(s):