woensdag, 10. oktober 2007 - 20:10

Minder regels en duidelijkere cijfers binnen jeugdzorg

Provincie

Snellere doorstroom, betere samenwerking, minder regels, duidelijkere cijfers en een wachtlijstpolitie. Dat zijn enkele van de maatregelen die de provincie wil treffen binnen de jeugdzorg. In een reactie op het rapport van de Tweede Kamer, waarin staat dat de cijfers “diffuus en onduidelijk� zijn, laat gedeputeerde Hans Esmeijer weten meer contrôle te willen op de kwaliteit van deze cijfers.

De provincie zal daarom een externe commissie in het leven roepen die per instelling zal onderzoeken hoe de zorg zich ontwikkelt en wat de mogelijkheden zijn om de wachttijden terug te dringen. Hierdoor moeten de cijfers betrouwbaar en vergelijkbaar worden.

“Achter elk cijfer zit een verhaal. Dat verhaal moet zo duidelijk mogelijk zijn,� aldus Esmeijer. De ‘wachtlijstpolitie’ heeft vooral tot taak om de instellingen te ondersteunen bij een zo duidelijk mogelijke rapportage. Ook zal per instelling bekeken worden hoeveel extra geld er nodig is om wachtlijsten weg te werken.

Al snel nadat de wachtlijsten in het voorjaar weer begonnen te groeien, organiseerde de provincie een overleg met de jeugdzorgaanbieders. Hierbij is gesproken over de mogelijke oorzaken én manieren om de groei in te dammen.

De belangrijkste oorzaak van de groei lijkt een grotere vraag naar jeugdzorg te zijn. De doorstroom van vraag naar de meest adequate zorg stokt soms door een tekort aan goede plekken en doordat de onderlinge samenwerking niet altijd optimaal is.

Bovendien leidt de steeds veranderende en aangescherpte regelgeving tot steeds meer bureaucratie, waardoor hier onevenredig veel tijd in gaat zitten.

Minder regels, meer samenwerking én meer ruimte voor onorthodoxe experimenten zijn dan ook voor de Gelderse jeugdzorginstellingen de belangrijkste doelen voor de komende periode. De eerste concrete resultaten zijn inmiddels binnen, zoals sneller en beter contact tussen de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, BJz en de Raad voor de Kindermishandeling; afspraken over eenduidige vastlegging van cliëntgegevens bij BJz, instellingen en het hele voorveld, zoals huisartsen en dergelijke. Dat moet voorkomen dat een cliënt verschillende keren hetzelfde verhaal moet afsteken.

“Het mag simpelweg niet zo zijn dat jongeren door de mazen van de zorg glippen, als zij die zo hard nodig hebben.�

Ook moet de nazorg veel meer aandacht krijgen. Jongeren hebben na het verlaten van een instelling vaak nog wat extra begeleiding nodig voor ze het weer helemaal op eigen, normale kracht kunnen.

Deze maatregelen komen bovenop de al eerder voorgenomen vermindering van de werklast van gezinsvoogden. Nog dit jaar hebben voogden de verantwoordelijkheid voor maximaal 17,5 jongeren, vanaf volgend jaar is dat maximaal 15.
Provincie:
Tag(s):