dinsdag, 13. november 2007 - 20:43

Mogelijk locatie gevonden voor Heroïnepost Haarlem

Haarlem

In haar zoektocht naar een geschikte locatie voor een Medische Verstrekkingseenheid (MVE) in Haarlem doet het college van B&W in nauwe samenwerking met Brijder Verslavingszorg momenteel een onderzoek naar de financiële en technische haalbaarheid van vestiging hiervan in het pand Jansstraat 48-50. Het gaat om de vestiging van een heroïnebehandelpost. De ontwikkelingen werden afgelopen week bekend gemaakt.

Na het niet doorgaan van de verkoop van dit pand, werd duidelijk dat de locatie kansen biedt voor de vestiging van een MVE. Het college heeft dan ook besloten deze locatie hiervoor te bestemmen, mits bouwtechnisch en financieel haalbaar. De gemeente heeft voor de realisatie van een MVE van de rijksoverheid een bedrag van 1,3 miljoen euro ontvangen.

Een heroïnebehandelpost is een noodzakelijke medische voorziening in de terugdringing van de verslavingsproblematiek. Uit landelijk onderzoek blijkt dat deze voorziening een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van overlast en lokale criminaliteitscijfers en de verbetering van de gezondheid van verslaafden. Deze medische voorziening is aanvullend op projecten op het gebied van aanpak van verplegers- en verslavingsproblematiek, zoals de methadonverstrekking door Brijder Verslavingszorg aan het Spaarne, de nachtopvang op Bakenessergracht en de dagopvang in het Magdalenaklooster door het Leger des Heils.

Uit ervaring in andere steden blijkt dat een heroïnebehandelpost minimale overlast geeft voor de directe omgeving, aangezien het om een geselecteerde groep patiënten gaat die aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat een patiënt geen overlast geeft. Als dat wel gebeurt, mag de patiënt niet meer deelnemen aan het project.

De gemeente maakt een zorgvuldige afweging bij het onderzoeken van de haalbaarheid van de locatie voor een behandelpost. Wanneer de haalbaarheid van vestiging in het pand aan de Janstraat 48-50 is vastgesteld, wordt met de belanghebbenden en omwonenden overlegd over inpassing van de voorziening in de omgeving. Op 27 november wordt een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):