donderdag, 15. november 2007 - 12:05

Nazorgfonds leent geld aan provincie Fryslân

Leeuwarden

Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân wijzigt het beleggingsbeleid van het Nazorgfonds. Doel van dit fonds is het financieren van de eeuwigdurende nazorg van voormalige stortplaatsen die aan de provincie zijn overgedragen. Omdat beleggen in aandelen onvoldoende resultaat oplevert, stopt het nazorgfonds daarmee en in plaats daarvan gaat de provincie geld lenen tegen condities die nagenoeg marktconform zijn.

Het nazorgfonds leent in de periode 2008-2013 geld aan de provincie tegen een rekenrente van 5,06% per jaar. Het College neemt deze stap op basis van een evaluatie over de afgelopen vijf jaar. Uit deze evaluatie, die is opgesteld door een extern bureau, blijkt dat de beleggingen vanwege schommelingen in de aandelenkoersen een te gering rendement hebben opgeleverd. Ook beleggingen in vastrentende waarden geven niet het gewenste resultaat.

Het nazorgfonds vormt een aparte rechtspersoon, die wordt bestuurd door het College. Het fonds moet via lange termijnbeleggingen zorgen voor een dusdanige groei, dat de provincie de stortplaatsen goed kan monitoren en onderhouden. Dat laatste komt in de praktijk neer op eens in de 50 jaar vervangen van de bovenafdichting. Bij onvoldoende groei van het vermogen blijft de provincie wettelijk verplicht om aan deze nazorg te voldoen.

Met de lening aan de provincie heeft het nazorgfonds de zekerheid van een beoogd rendement en worden er niet langer bijkomende advies- en beheerskosten gemaakt. Tegelijk maakt de provincie zich minder afhankelijk van externe partijen op de kapitaalmarkt. De provincie heeft financiële middelen nodig om toekomstige beleidsvoornemens te kunnen realiseren.
Provincie:
Tag(s):