vrijdag, 2. november 2007 - 13:53

Nieuwe afspraken moeten veiligheid op school verbeteren

Weert

De gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck, scholen voor voortgezet onderwijs, politie, bureau Halt en Openbaar Ministerie hebben afspraken gemaakt om de veiligheid op scholen te verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant `Veiligheid in en om de school´, dat woensdag 7 november 2007 wordt ondertekend op het Bisschoppelijk College in Weert. Het betreft een nieuw convenant met nieuwe afspraken. Het vorige convenant dateerde uit 1996.

In het nieuwe convenant zijn afspraken gemaakt over vaste contactpersonen en ieders verantwoordelijkheid op het gebied van schoolveiligheid. Zo heeft de gemeente de regie op het gebied van integraal veiligheidsbeleid en schoolveiligheid en verzorgt de gemeente de evaluatie van de gemaakte afspraken. De school is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en personeel van de school. Ook communiceert de school richting de leerlingen en het personeel de regels over grensoverschrijdend gedrag en houdt de school een registratie bij van incidenten die zich hebben voorgedaan.

De politie is belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde. Zij zorgt voor een snelle interventie en afhandeling van crimineel gedrag op school. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor een snelle en adequate afhandeling van het proces-verbaal. Bureau Halt tenslotte biedt scholen preventieactiviteiten aan, waaronder advisering en voorlichting over ongewenst gedrag van jongeren.

Naast het convenant is een handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag opgesteld. Dit protocol bevat afspraken over en handreikingen voor het omgaan met geweld, intimideren, (cyber)pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit, vuurwerk en schoolverzuim. Ook geeft het protocol aan welke stappen kunnen worden gezet bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag.
Provincie:
Tag(s):