woensdag, 4. juli 2007 - 16:03

Nieuwe Mosselbank in IJburg

Amsterdam

Een mosselbank is nodig om IJburg 2e fase te realiseren. Het is één van de noodzakelijke maatregelen en een wettelijke voorwaarde om de woningbouw, diehard nodig is te realiseren. Volgens wethouder Maarten Poelgeest mag de woningbouw niet ten koste gaan van de natuur en daarom wordt er een natuurgebied gerealiseerd.

De mosselbank is belangrijk als voedselleverancier voor de vele vogelsoorten die er leven. De aanleg van de mosselbank start snel omdat er pas begonnen kan worden met land maken voor de woningen wanneer de eerste mosselen zich hebben gevestigd.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de geplande bouwactiviteiten geen probleem vormen voor de vogels mits er dus maatregelen getroffen worden zoals de aanleg van de mosselbank. In het najaar van 2008 zou volgens planning gestart kunnen worden met land maken en dan zal er in 2011 na het inklinken van de grond, met de woningbouw begonnen worden.

Het college van B&W heeft daarom ingestemd met de aanleg van een mosselbank van in totaal ongeveer 130 hectare op de bodem van het IJmeer. De aanleg gebeurt in fasen. In het najaar van 2007 zal de eerste 25 hectare worden aangelegd. Er wordt een krediet van € 4.800.000 beschikbaar gesteld dat ten laste komt van de grondexploitatie IJburg.

Een mosselbank bestaat uit een zandlaag met daarop stenen, schelpen, of bijvoorbeeld beton. Op deze materialen vestigen zich de driehoeksmosselen, die een belangrijke voedselbron vormen voor een aantal beschermde vogelsoorten. Deze mosselen zijn er nu ook al, maar door het landmaken worden ze onder het zand bedolven. Daarom moet er, voordat begonnen wordt met landmaken, binnen het plangebied een nieuwe mosselbank worden aangelegd.

De raadscommissie bespreekt de aanleg van de mosselbank op 5 september en de gemeenteraad vergadert hierover op 19 september. Het bestemmingsplan IJburg 2e fase wordt in het najaar in procedure gebracht.
Provincie:
Tag(s):