donderdag, 11. oktober 2007 - 12:13

NMa mag nu ook privé-woningen betreden

Door wijziging van de Mededingingswet beschikt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) sinds 1 oktober 2007 over een aantal nieuwe bevoegdheden. Vanaf nu kan de NMa bij opsporingsactiviteiten ook privé-woningen betreden. Hierdoor wordt het moeilijker om documenten te verbergen voor de NMa. Dit heeft de NMa donderdag bekendgemaakt.

De toezichthouder kan nu naast ondernemingen ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden aan een kartel beboeten. In lijn hiermee kunnen niet alleen ondernemingen, maar ook natuurlijke personen in aanmerking komen voor boetevermindering of boetekwijtschelding door hun betrokkenheid bij een kartel zelf te melden bij de NMa. Voor overtredingen van het concentratietoezicht zijn de maximumboetes verhoogd.

Een ander nieuw instrument is de zogenaamde toezegging. Hierdoor kan de NMa tijdens een onderzoek een toezegging van een onderneming om haar gedrag aan te passen, vastleggen in een besluit. Een langdurige sanctieprocedure wordt dan voorkomen.


Boetes
In de nieuwe Boetecode is een afzonderlijke systematiek opgenomen voor de beboeting van natuurlijke personen. Waar voor ondernemingen de boete wordt bepaald op basis van omzetcijfers, bepaalt de NMa de hoogte van een boete aan een persoon op basis van zijn inkomen en vermogen.

De boetebevoegdheden van de NMa zijn verder uitgebreid doordat de toezichthouder voortaan ook boetes kan opleggen voor bijvoorbeeld het niet nakomen van een toezeggingsbesluit. De maximale boete voor het niet melden van een voorgenomen fusie of het niet nakomen van gestelde voorwaarden aan een fusie is verhoogd van EUR 22.500 naar EUR 450.000. Indien de jaaromzet van de betrokken onderneming hoger is dan EUR 4,5 miljoen is de maximale boete 10% van de jaaromzet.

Clementie
Via de nieuwe Richtsnoeren Clementie komen, naast ondernemingen, ook personen in aanmerking voor een vrijstelling of verlaging van de boete indien zij zelf informatie aan de NMa geven over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat zij zich melden bij het Clementiebureau van de NMa en volledige medewerking verlenen.

De eerste clementieverzoeker, of het nu een bedrijf is of een persoon, kan hierdoor een boete ontlopen. De drempel voor het aandragen van informatie is verlaagd. Zo kunnen ondernemingen en personen anoniem feiten aan de NMa voorleggen. Daarnaast kunnen advocaten aftasten of hun cliënt er met betrekking tot een kartel zonder boete af kan komen. Indien de NMa dit bevestigt, moet de advocaat op datzelfde moment een clementieverzoek indienen bij het Clementiebureau van de Nma.

Concentratietoezicht
Het concentratietoezicht van de NMa is verder in lijn gebracht met het Europese mededingingsrecht. Bij de beoordeling van concentraties ligt het accent meer op de vraag of de concurrentie door een concentratie wordt belemmerd en minder of dat wordt veroorzaakt door een economische machtspositie.

Voortaan worden, naast fusies en overnames, ook coöperatieve joint-ventures getoetst. Daarnaast kunnen fuserende partijen al in de eerste fase van een NMa-onderzoek voorstellen doen om mededingingsbezwaren van de NMa weg te nemen.

In het verleden bestond deze mogelijkheid alleen indien de NMa in een vergunningsfase diepgaand onderzoek verrichtte. De nieuwe Richtsnoeren Remedies 2007 maken het voor ondernemingen eenvoudiger om bij het indienen van voorstellen te anticiperen op de eisen die de NMa stelt.
Categorie:
Tag(s):