maandag, 19. november 2007 - 17:21

Nog geen 16, nog geen alcohol in Leeuwarden

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is één van vijftien gemeenten in het land die van het kabinet een subsidie ontvangt ten behoeve van de pilot Toezicht Drank- en Horecawet. De pilot vormt een onderdeel van het pakket aan maatregelen dat het kabinet vandaag heeft aangekondigd tegen schadelijk alcoholgebruik onder jongeren.

Het kabinetsvoorstel is om de burgemeesters bevoegd te maken om gemeentelijke toezichthouders aan te wijzen voor het lokale toezicht in de Drank- en Horecawet. Momenteel wordt dit toezicht door de Voedsel en Waren Autoriteit uitgevoerd.

Vooruitlopend op de wetswijziging gaat in januari 2008 de pilot toezicht Drank- en Horecawet van start. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om twee lokale toezichthouders aan te wijzen. De ministeries van VWS en BZK betalen de loonkosten van deze twee toezichthouders voor de periode van twee jaar. In totaal gaat het om een bedrag van 300.000 euro.

De gemeente Leeuwarden wil naast een preventieve en curatieve aanpak van alcohol en jeugd ook aandacht schenken aan het repressieve deel. De mogelijkheid die het kabinet nu biedt past daarom uitstekend binnen dat streven.

Leeuwarden voert al een aantal taken uit op het gebied van handhaving en toezicht binnen de horeca. Een uitbreiding van bevoegdheden en een uitbreiding van toezichthouders om ook bij sportkantines, buurthuizen, hangplekken en supermarkten te controleren maakt de aanpak rond alcohol en jeugd meer sluitend.
Provincie:
Tag(s):