vrijdag, 15. juni 2007 - 10:02

Nog geen besluit Groot Helmduin

Velsen

Het college van B&W van Velsen neemt op dit moment nog geen besluit over de bouw van een multifunctionele accommodatie in het project Groot Helmduin in IJmuiden. Dit omdat is gebleken dat de kosten van het ontwikkelen hiervan hoger zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. Het college wil nieuwe overwegingen over de voortgang en legt daarom het project ter beoordeling terug bij de gemeenteraad van Velsen.

In juli 2006 leek het erop dat het toen gekozen voorkeursmodel, met daarin opgenomen een gebouw waarin verschillende functies zouden worden ondergebracht budgettair neutraal gerealiseerd zou kunnen worden. Dit door het inzetten van de een deel van de opbrengst uit uit het Masterplan Zeewijk en de opbrengst van de vrij te komen schoollocaties.

Inmiddels heeft de gemeente, in samenwerking met belanghebbenden waaronder de stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen, SKON, Stichting Welzijn Velsen en ZorgBalans, het programma voor de multifunctionele accommodatie verder uitgewerkt.

Er heeft een nadere raming van de (bouw)kosten plaatsgevonden. Hierbij is gebleken dat, als de ontwikkeling volgens het voorkeursmodel wordt doorgezet, dit een een extra investering vraagt van ca € 4,5 miljoen. Gezien deze uitkomst wil het college het voorkeursmodel na het zomerreces opnieuw aan de raad voorleggen. Dit met de vraag of de bouw van een multifunctionele accommodatie nog steeds de voorkeur heeft bij de ontwikkeling van Groot Helmduin.

Het college vindt dat als er alternatieve modellen ontwikkeld moeten worden, de prioriteit moet liggen bij het realiseren van nieuwbouw voor de basisscholen De Klipper en De Zandloper.
Provincie:
Tag(s):