maandag, 19. november 2007 - 15:06

Opnieuw acties in Zeeuwse ambulancesector

Goes

Vier zogenaamde B3-instellingen voor ambulancezorg in Nederland verkeren in grote financiële nood.De situatie is zo ernstig dat de directies en de raden van bestuur van deze instellingen hebben aangeven dat zij binnen afzienbare tijd failliet dreigen te gaan.

Het gaat om de RAVU (Utrecht), RAVZ (Zeeland), AmbulanceZorg NOG (Gelderland) en Ambulance Oost (Twente).

Zaterdag voerden de ambulanceteams van Walcheren en de Bevelanden
wederom actie, dit keer op de Markt in Middelburg en op de Grote Markt en de Oostwal in Goes. Er zijn al bijna 10000 handtekeningen opgehaald. Volgens de vakbonden is dat erg veel voor dergelijke acties.

De rode kaarten waar de handtekeningen op staan worden eind november aan de minister van VWS overhandigd. Steunbetuigingen kunnen ook online worden geplaatst, via www.hulpverleningsforum.nl

In Goes konden de mensen een medische 'check-up' laten uitvoeren, waaronder het opmeten van de bloeddruk.

De acties van nu zijn nog publieksvriendelijk, maar volgens een grote advertentie in de Provinciale Zeeuwse Courant kunnen de acties grimmiger worden.

De RAVZ is de opvolger van de Stichting Ambulancedienst Boven de
Westerschelde, de SABW. De SABW is voortgekomen uit de Stichting
Ambulancedienst Walcheren en Stichting Ambulancedienst Bevelanden, waarbij het volgen van de gemeentelijke CAO een eis was bij de fusie van deze stichtingen. Hieraan is middels het aanvragen en toekennen van de B3 status in 2001 gevolg gegeven.

In Zeeland voert het ambulancepersoneel al ruim een week actie. Zo hielden zij op spitstijden auto’s aan om handtekeningen te verzamelen, deelden kaarten uit, gaven informatie op drukke weekmarkten.

Deze week worden zoals het er nu naar uit ziet geen acties gevoerd om een overkill aan acties te voorkomen. Het probleem draait rondom de regeling voor vervroegd pensioen, dat sinds 2005 wordt afgebouwd.

Minister Klink van Volksgezondheid heeft zonder overleg met de vakbonden besloten dat ambulancepersoneel uit zogeheten B3-stichtingen versneld over moeten stappen naar de nieuwe cao
Ambulancezorg. Daarin zit geen functioneel leeftijdsontslag bij 55 jaar,
ofwel vervroegd pensioen. Deze FLO regeling was van toepassing voor
ambtenaren werkzaam in bezwarende functies in gemeentelijke dienst,
waaronder ook het ambulancepersoneel viel. Minister Klink heeft ingegrepen omdat de afkooprechten voor de pensioenen ambulancediensten zoals de RAVZ in de financiële problemen brengt.

Het tekort bedraagt 4,6 miljoen euro en dat zou op termijn het faillissement van de RAVZ betekenen. Het probleem voor de
B3-ambulancediensten is dat de ziektekostenverzekeraars weigeren deze
overgangsregeling mee te nemen in de tarieven voor de overheidsdiensten en B3 instellingen.

Het afgesproken overgangsrecht brengt dus kosten met zich mee die door de ziektekostenverzekeraars niet gedekt worden, terwijl zij wel drukken op het budget van de B3-instellingen. Deze instellingen bevinden zich nu in een draaikolk en dreigen ten onder te gaan omdat niemand de
overgangskosten FLO voor zijn rekening wil nemen, terwijl dit een
arbeidsvoorwaarden afspraak is, vastgelegd in de CAR-UWO.

Onderzoeksbureau Deloitte heeft een berekening gemaakt van de kosten die dat voor de RAVZ in de komende 40 jaar (2006-2046) met zich meebrengt. Dit betreft de periode dat er personeel in dienst is die recht heeft op de overgangsregeling FLO. De totale kosten worden geraamd op 11 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddelde van ongeveer €275.000,- per jaar.

Vrijdag 16 november 2007 heeft een grondige en constructieve bespreking
plaatsgevonden tussen het ministerie van VWS, de vakbonden en de werkgevers. Afgesproken is dat werkgevers en vakbonden dinsdag 20 november a.s. inhoudelijk overleg zullen voeren.
Provincie:
Tag(s):