woensdag, 11. juli 2007 - 22:44

Overijssel stelt regels geurbeleid op

De provincie Overijssel en de gemeenten uit het reconstructiegebied Salland-Twente gaan samen regels opstellen voor geurbeleid in de zogeheten landbouwontwikkelingsgebieden. Dat hebben de provincie en betrokken gemeenten woensdag afgesproken.

Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, Landbouw en Water) sprak maandagavond met de wethouders van gemeenten en vertegenwoordigers van de waterschappen uit het reconstructiegebied over de ontwikkeling van de landbouwontwikkelingsgebieden. En over de onrust die in een aantal van die gebieden is ontstaan. “Het was een constructief overleg�, aldus Jansen. “

De gemeenten en de provincie zijn van mening dat de intensieve veehouderij een belangrijke economische factor is en blijft voor Overijssel. Daarom is het belangrijk te zorgen voor goed ruimtelijk beleid voor deze sector. Iedereen realiseert zich dat het zaak is om daarmee vaart te maken en snel duidelijkheid te geven, aan burgers en ondernemers, over wat er wel en niet kan�.

Ontwikkelingsvisie
De meeste gemeenten zijn inmiddels aan de slag om een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de zogeheten landbouwontwikkelingsgebieden of hebben die al klaar. Naar verwachting hebben de gemeenten in het Reconstructiegebied Salland-Twente begin volgend jaar het reconstructieplan voor de intensieve veehouderij doorvertaald in hun bestemmingsplan buitengebied.

Aan de hand van de ontwikkelingsvisie en het bestemmingsplan kunnen gemeenten plannen toetsen voor de uitbreiding van bestaande bedrijven of vestiging van nieuwe veehouderijen. Dan is voor iedereen duidelijk wat de randvoorwaarden zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de aanwezige milieuruimte, maar ook om een goede landschappelijke inpassing.

Daarnaast gaan de gemeenten nu een verordening maken om het geurbeleid voor het landbouwontwikkelingsgebied te regelen. Gemeenten kunnen op grond van de Wet geurhinder en veehouderij sinds 1 januari zelf afwijkende geurnormen hanteren of minimale afstanden vastleggen tussen veehouderijen en woningen willen hanteren.

Onrust
De laatste tijd is er op diverse plekken in de provincie onrust ontstaan onder boeren en bewoners van landbouwontwikkelingsgebieden over plannen van ondernemers voor de vestiging van varkenshouderijen. Daarbij gaat het om plannen voor grotere en kleinere bedrijven, van ondernemers van binnen én van buiten Overijssel.

Zo maakten een paar weken geleden de actiegroep Varkenscluster Nee uit Markelo en de Actiegroep Anti-Industriële Varkenshouderij Marle hun ongenoegen over de komst van varkensbedrijven in hun omgeving kenbaar aan Tweede Kamerleden die op werkbezoek waren in Overijssel.

Piet Jansen: �Gemeenten en provincie begrijpen de zorg van bewoners en boeren in landbouw-ontwikkelingsgebieden over de gevolgen van nieuwe bedrijven in hun woonomgeving. Weinig mensen zitten te wachten op een grote stal naast hun huis. Het is daarom heel belangrijk duidelijk te maken dat de Reconstructie niet alleen om de ontwikkeling van intensieve veehouderij gaat, maar dat het juist gaat om een samenhangende aanpak van natuur- en milieubelangen én ontwikkeling van de veehouderij. Daarin spelen landbouwontwikkelingsgebieden een cruciale rol�.

Belangrijke doelstellingen van de reconstructie in Salland en Twente zijn onder meer het beschermen van kwetsbare natuurgebieden en het zorgen voor goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte intensieve veehouderij. Hiervoor zijn rond de natuurgebieden zogenaamde extensiveringsgebieden aangewezen waar de intensieve veehouderij op termijn wordt afgebouwd. Als tegenhanger hiervan zijn in totaal 26 landbouwontwikkelings-gebieden aangewezen, waar de intensieve veehouderij juist ruimte voor ontwikkeling geboden wordt.

Volgens de gedeputeerde hangt het slagen van de reconstructie mede af van een goede ontwikkeling van de landbouwontwikkelingsgebieden: “Daarom is het zaak deze gebieden met kwaliteit te ontwikkelen. Zodat bedrijven die elders moeten wijken er op een duurzame manier verder kunnen. Uiteraard met inachtneming van de wettelijke regels voor milieu en dierenwelzijn en op een goede manier ingepast in het landschap. In een landbouwontwikkelingsgebied kan niet alles. Anderzijds is het ook niet zo dat er bijna of helemaal niets kan. We hebben die gebieden immers speciaal aangewezen voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij�.

Momenteel zijn een aantal Overijsselse ondernemers bezig hun bedrijven te verplaatsen van een extensiveringsgebied, waar zij geen ontwikkelingsmogelijkheden hebben, naar een landbouwontwikkelinsgebied. Jansen: “’We waren het er allemaal over eens dat voorkomen moet worden dat door de onrust in de landbouwontwikkelingsgebieden over hele grote bedrijven van buiten Overijssel de deur op slot gaat voor deze bedrijven. Want dat wil niemand�.
Provincie:
Tag(s):