woensdag, 17. oktober 2007 - 14:22

Overijssel wijst kwetsbare natuurgebieden aan

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel hebben deze week de zeer kwetsbare natuurgebieden aangewezen in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). De aanwijzing was nodig omdat de wet op 1 mei van dit jaar is gewijzigd. Dit heeft de provincie woensdag laten weten.

De Wav geeft regels voor de ammoniakuitstoot van veehouderijen binnen 250 meter rond zeer kwetsbare gebieden. De wetswijziging beperkt de bescherming van natuur tegen ammoniak uit veehouderijen tot uitsluitend de zeer kwetsbare gebieden en geeft melkveehouderijen de mogelijkheid om meer koeien te houden dan tot nu toe mogelijk was. Dat betekent dat minder boeren beperkingen van de wet ondervinden.

Gedeputeerde Piet Jansen: “We hebben de wettelijke ruimte benut om zo weinig mogelijk veehouderijen onder de werkingssfeer van de wet te laten vallen. Dit is overeenkomstig de bedoeling van de wetgever. Met dit besluit worden ecologie en economie gediend.�

Reacties
In juni hebben GS de zeer kwetsbare gebieden voorlopig aangewezen. Daarop zijn 44 reacties binnengekomen. Naar aanleiding daarvan hebben GS nu besloten de grenzen van elf kwetsbare gebieden aan te passen, waardoor zeven boerenbedrijven geen extra belemmeringen meer ondervinden. Ook zijn er twee gebieden op verzoek van natuurorganisaties alsnog als zeer kwetsbaar aangewezen.

Reconstructieplan Salland-Twente
In verband met de aanwijzing hebben GS ook de zoneringskaart van het Reconstructieplan Salland-Twente gewijzigd. Alleen de zeer kwetsbare gebieden worden daarop nog aangeduid als extensiveringsgebied. Gebieden die niet meer als zeer kwetsbaar zijn aangewezen worden niet langer als extensiveringsgebied beschouwd, maar als verwevingsgebied.

Maatwerkoplossingen
Zowel natuur- als landbouworganisaties hadden gevraagd om de criteria voor de zeer kwetsbare gebieden aan te passen. GS hebben besloten dat niet te doen, omdat de gevraagde aanpassing ofwel niet strookt met de geest van de wet of omdat er andere maatwerkoplossingen zijn die algehele aanpassing van de criteria overbodig maken.

Groen licht
De definitieve aanwijzing wordt met de aanpassing van de reconstructiekaart voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). De statencommissie Ruimte, Water en Duurzaamheid zal het voorstel bespreken, waarna PS overgaan tot definitieve aanwijzing. Dat zal naar verwachting in november gebeuren. Daarna moeten de ministers van VROM en LNV de aanwijzing nog goedkeuren. Als beide ministers groen licht hebben gegeven treedt het besluit in werking.
Provincie:
Tag(s):