dinsdag, 18. september 2007 - 16:36

Pilot 'Toezicht Drank en Horecawet' mogelijk in Zandvoort

Zandvoort

Fred Paap van de VVD-Zandvoort vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om Zandvoort op te geven voor deelname aan de pilot Toezicht Drank- en Horecawet. Twee ministeries hebben de pilot georganiseerd – Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De jongeren drinken tegenwoordig steeds meer en ook op steeds jongere leeftijd en dat baart de ministeries zorgen. Gemeenten kunnen zich nog tot 8 oktober aanmelden voor de pilot.

De ministeries vragen gemeenten mee te doen met de pilot. Eén van de manieren om deze problematiek aan te pakken, is een strenge controle van de leeftijdsgrenzen. Nu controleert de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) het toezicht op de Drank- en Horecawet, maar in het Bestuursakkoord Rijk-VNG is afgesproken dat dit toezicht overgaat naar gemeenten.

In januari 2008 is er een wetswijziging en daarom gaat de pilot Toezicht Drank- en Horecawet (DHW) nu van start. BZK en VWS bieden tien gemeenten (of regio’s van meerdere gemeenten) de mogelijkheid mee te doen aan deze pilot en gedurende twee jaar proef te draaien met het toezicht op de DHW.

Deze proef is bedoeld om inzicht te krijgen in de ervaringen van gemeenten met de overdracht van het toezicht op de DHW. Inzicht in mogelijke knelpunten maakt een soepele overdracht van taken na de wetswijziging mogelijk.

De geselecteerde gemeenten krijgen de bevoegdheid om twee lokale toezichthouders per gemeente aan te wijzen. Zij gaan zowel het administratieve gedeelte van de DHW (bijvoorbeeld vergunningverlening) als de naleving van de overige bepalingen, waaronder leeftijdsgrenzen bij horeca, controleren. De ministeries van BZK en VWS betalen tijdens de pilot de loonkosten van de twee toezichthouders per gemeente.
Provincie:
Tag(s):