zaterdag, 17. november 2007 - 20:50

Preventieve aanpak leerplicht werkt

Assen

Het schoolverzuim in het jaar 2006-2007 was nagenoeg hetzelfde als in het jaar ervoor in de gemeente Assen. Dit blijkt uit het jaarverslag over de uitvoering van de leerplichtwet. Door de extra inzet van leerplichtambtenaren en het accent op preventie zijn scholen eerder geneigd verzuim te melden. Ook kan bij problemen met leerlingen sneller opgetreden worden.

De scholen voor voortgezet en basisonderwijs meldden in het schooljaar 2006-2007 ongeveer twintig extra gevallen van verzuim. Het ging hierbij met name om meldingen van leerlingen die regelmatig de school niet bezoeken. In veel gevallen is dit een signaal dat er problemen zijn op school of in de thuissituatie. Vooral bij het Vincent van Gogh college en AOC Terra is het aantal meldingen gestegen. Dit heeft te maken met de preventieve inzet van leerplichtambtenaren in beide scholen. Ze zijn hierdoor geneigd problemen sneller te melden en advies te vragen aan de leerplichtambtenaren.

Het aantal gevallen dat kinderen niet op een school stonden geregistreerd is afgelopen jaar afgenomen. In totaal ging het om 32 meldingen. Voor een deel blijkt het te gaan om kinderen die nieuw in Assen zijn komen wonen. De afname komt door het verbeteren van de leerplichtadministratie.

Door verbetering van de zorgstructuur kunnen scholen en leerplichtambtenaren snel inspelen op problemen met kinderen. Scholen en ouders weten leerplichtambtenaren steeds vaker te vinden als het gaat om informatie en advies. Het accent op preventie leidt ertoe dat het problematisch verzuim afneemt. Hierdoor is het mogelijk om meer zaken naar bureau Halt te verwijzen zodat er geen proces verbaal opgemaakt hoeft te worden. Het aantal processen verbaal is dan ook met 12 gedaald tot 27.

De zorgteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van risicoleerlingen. Door hen in een vroeg stadium in beeld te hebben kan in een aantal gevallen verzuim en uitval voorkomen worden. Ook dit schooljaar wordt daarom veel aandacht aan de schoolteams besteed.
Provincie:
Tag(s):