vrijdag, 13. juli 2007 - 15:42

Prognose: 'Meer treinen op IJzeren Rijn'

Roermond

Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg is geschrokken van het aantal treinen dat in de toekomst gebruik kan gaan maken van de IJzeren Rijn. In een onlangs door bureau Transport & Mobility uit Leuven en TNO Delft opgestelde vervoersprognose wordt melding gemaakt van maximaal 78 treinen per dag op basis van de berekeningen van het aantal goederen dat in 2030 via deze lijn vervoerd gaat worden. Het aantal heeft een enorme impact op de woon- en leefomgeving van iedereen langs het tracé.

Een commissie van onafhankelijke deskundigen (door België en Nederland opgericht) heeft als opdracht om een gezamenlijk advies te formuleren over de raming van de omvang van de kosten voor Nederland en België, die de reactivering van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied met zich meebrengt. Om dit advies te kunnen formuleren is deze vervoersprognose gemaakt. Het samenwerkingsverband is wel tevreden over het feit dat nu eindelijk reëlere prognoses op tafel liggen. In de MER, die in 2001 is opgesteld, was nog sprake van het in haar ogen onrealistische aantal van 43 treinen per dag.

Het samenwerkingsverband is de mening toegedaan dat deze vervoersprognose kan bijdragen aan een betere vergelijking van alternatieve spoorwegtracés, nu duidelijk is hoeveel treinen via het spoor zullen gaan rijden. Zij blijft dan ook aandringen op een goed overleg tussen Nederland, België en Duitsland over de meest geschikte route voor het goederenvervoer per spoor. Het samenverwerkingsverband erkent namelijk wel het belang van een goede spoorverbinding tussen Antwerpen/Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied.
Provincie:
Tag(s):