woensdag, 19. december 2007 - 11:46

Provincie controleert het afschieten van ganzen

Provincie

De Provincie Zeeland zet haar "groene" inspecteurs in om samen met andere handhavingpartners te controleren of de regels voor het afschieten van ganzen in het buitengebied worden nageleefd. Grote groepen overwinterende Grauwe ganzen en Kolganzen veroorzaken overlast buiten de door de provincie aangewezen ganzenopvanggebieden.

Schadegevoelige percelen met kwetsbare akkerbouwgewassen, de groenteteelt en percelen met grasland worden teveel aangetast door deze overwinteraars. Voor deze percelen geldt een verjaagbeleid, waarbij met inachtneming van bepaalde voorwaarden ook het beperkt afschieten van ganzen is toegestaan. De Provincie Zeeland heeft hiervoor een ontheffing aan de Faunabeheereenheid Zeeland verleend.

De Faunabeheereenheid Zeeland kan grondgebruikers en jagers machtigen om gebruik te maken van deze ontheffing. Het afschieten van genoemde soorten mag gebeuren door jagers, die in het bezit zijn van een geldige machtiging. Tijdens het daadwerkelijke afschieten zal gecontroleerd worden of boeren en jagers zich aan de regels houden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de voorwaarden in de ontheffing, maar ook of de Flora- en faunawet nageleefd wordt.

In het geval van overtredingen zal de handhavingnota "Oog op Zeeland" die sinds 1 september 2007 van kracht is als leidraad dienen voor het
optreden. Deze nota geeft aan hoe de Provincie Zeeland de komende
jaren "oog wil houden" op de naleving van wetten en regels op het gebied van natuur, landschap, milieu en water.

Bij het constateren van overtredingen horen bestuursrechtelijke maatregelen en/of het opmaken van proces verbaal tot de mogelijkheden.
Provincie:
Tag(s):