woensdag, 23. mei 2007 - 9:29

Provincie Noord-Holland gaat strijd aan met illegale reclameborden

De provincie Noord-Holland gaat vanaf de maand juni de strijd aan met illegale reclameborden in (met name) de weilanden langs de N302 en de N506. Overtreders van de provinciale Landschapsverordening riskeren een proces verbaal en een flinke dwangsom. Doel is om verrommeling van het Noord-Hollandse landschap tegen te gaan.

De provinciale wegen N302 en N506 worden geplaagd door een wildgroei aan reclameborden, die ook veel inwoners van de regio een doorn in het oog zijn, getuige de klachten die regelmatig bij de provincie binnenkomen. Veel borden zijn in strijd met de provinciale landschapsverordening, die als doel heeft landschappelijke gebieden buiten de bebouwde kommen te beschermen tegen onder andere ontsierende opschriften, constructies en afbeeldingen.

Overtreders hebben nog tot juni de tijd om zelf de borden te verwijderen. Doen zij dat niet dan volgt een officiële brief waarin wordt vastgelegd dat zij in overtreding zijn. Een afschrift daarvan wordt naar het Openbare Ministerie gestuurd. Als hierna alsnog geen actie wordt ondernomen, zal de provincie via strafrechterlijke weg (proces verbaal) en/of bestuursdwang (dwangsom) alsnog een einde maken aan de situatie. De dwangsom kan gemakkelijk oplopen tot enkele honderden euro’s per week en wordt niet alleen aan de eigenaar van het perceel opgelegd, maar ook aan het bedrijf dat vermeld staat op de reclame-uiting.

Sinds Provinciale Staten in 2005 de Landschapsverordening hebben vastgesteld, zien handhavers van de provincie scherp toe op de naleving hiervan. Met het opstellen van regels voor het plaatsen of aanbrengen van opschriften (borden) in het landschap, wil de provincie het aanzicht van het Noord-Hollandse landschap beschermen. Daarnaast leiden reclame-uitingen soms ook automobilisten af, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt. De verordening is alleen van kracht in het landelijk gebied buiten de bebouwde komgrenzen (conform artikel 27 van de Wegenwet).

Reclame-uitingen in het landschap zijn onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan, maar hiervoor moet een ontheffing worden aangevraagd. Die wordt alleen verleend als een opschrift bedrijfs- of locatiegebonden is. Ook moeten de kleuren of vorm van het object in harmonie zijn met de omgeving. Meer informatie over de Landschapsverordening is te vinden onder het kopje productencatalogus.
Provincie:
Tag(s):