vrijdag, 2. november 2007 - 15:13

Provincie zet in op regionale samenwerking voor werklocaties

Zuid Holland

Actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011 vastgesteld

De provincie Zuid-Holland zet de komende jaren in op het tegengaan van de veroudering en verrommeling van bestaande werklocaties én op een zorgvuldige planning van de ontwikkeling van nieuwe vestigingsplaatsen. Zij doet dat samen met gemeenten en regio's. Dat blijkt uit het 'Actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011' dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. De provincie stelt hierbij een aantal aandachtspunten centraal: herstructurering, zorgvuldige planning, ruimte voor prioritaire clusters en projecten, regionale samenwerking, kwaliteit en ruimtewinst.

Het Actieprogramma Ruimte voor Economie is het eerste actieprogramma uit de provinciale Economische Visie. Het actieprogramma biedt het beleidskader om te komen tot voldoende, kwalitatief goede werklocaties in Zuid-Holland. De focus is verbreed van ruimte voor bedrijvigheid op bedrijventerreinen naar ruimte voor economie in zijn algemeenheid. Op deze manier integreert de provincie de ruimtelijke aspecten van de thema's bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en leisure, in een multifunctionele ruimtelijke aanpak. Verder biedt het programma een overzicht van instrumenten en activiteiten en een planning op hoofdlijnen.

Ruimte en kwaliteit
De provincie Zuid-Holland richt het beleid op het stimuleren van zorgvuldige ruimteplanning en het scheppen van randvoorwaarden. Randvoorwaarden om te komen tot voldoende kwantitatieve én kwalitatieve ruimte voor bedrijven. De provincie zet daarbij in op (beeld)kwaliteit en het boeken van ruimtewinst, met speciale aandacht voor:
• inzetten op kwaliteit (inpassing in de omgeving en beeldkwaliteit) en ruimtewinst, waaronder verkenning naar de mogelijkheden om substantiële ruimtewinst te boeken op nieuwe en te herstructureren bedrijventerreinen;
• de nadruk op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen boven de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, met als doelstelling 750 ha herstructureren en 250 ha nieuw ontwikkelen;
• speciale aandacht voor beeldbepalende clusters, prioritaire projecten en hogere-milieucategoriebedrijven;
• zorgvuldige programmering en regionale samenwerking.

Om het beleid te kunnen uitvoeren, zet de provincie instrumenten in, zoals het provinciale uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen en kantoren, subsidies en Infodesk Bedrijventerreinen. Daarnaast initieert de provincie pilots waarin nieuwe vormen van samenwerking op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau leiden tot een versnelling van de herstructureringsopgave.

Het volledige Actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011 is te vinden op www.zuid-holland.nl, thema Economie en Werk.
Provincie:
Tag(s):