woensdag, 17. oktober 2007 - 16:54

Rechter stelt baggeren Polderhoofdkanaal uit

De rechtbank in Leeuwarden heeft vandaag de op de Flora- en Faunawet verleende ontheffing geschorst. De ontheffing was door LNV verleend aan de gemeenten Smallingerland en Opsterland en beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de in het kanaal aanwezige flora en fauna te beschermen. De rechtbank heeft nog geen motivatie gegeven voor het schorsingsbesluit. Deze motivatie wordt over enkele weken verwacht. De werkzaamheden aan het Polderhoofdkanaal zijn per direct stopgezet.

De provincie Fryslân en de gemeenten Smallingerland en Opsterland zijn erg teleurgesteld in de uitspraak van de rechtbank en beraden zich op vervolgstappen. De vervolgstappen kunnen pas worden bepaald als de motivatie van de rechter bekend is en ook duidelijk is op welke onderdelen en op welke gronden het schorsingsverzoek is gehonoreerd. Het uitgangspunt blijft dat het Polderhoofdkanaal weer open gaat voor de pleziervaart. Het grote knelpunt is dat er grote tijdsdruk staat op dit project omdat op grond van Europese subsidie het project in juni 2008 gereed moet zijn.
Provincie:
Tag(s):