vrijdag, 30. november 2007 - 11:01

Regionaal Milieuplan Haaglanden vastgesteld

Den Haag

Het ontwerp voor het Regionaal Milieuplan Haaglanden 2008-2012 is woensdag door het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden vastgesteld. Het plan geeft op hoofdlijnen weer op welke milieuthema's de negen Haaglanden-gemeenten gaan samenwerken en wat zij in 2012 bereikt willen hebben. Belangrijke thema's zijn: klimaat en energie, luchtkwaliteit, gevaarlijke stoffen en handhaving van milieuregels.

De Haaglanden-gemeenten werken samen op deze vraagstukken omdat dit voordelen oplevert, zoals efficiëntere inzet van middelen en menskracht en beleid dat op elkaar is afgestemd.

Het Milieuplan bevat de maatregelen die de regio neemt om onder andere de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en het gebruik van duurzame energie te vergroten. Verder gaat de regio de knelpunten in de luchtkwaliteit aanpakken, bijvoorbeeld door schoner vervoer. De regio houdt bij welke bedrijven gevaarlijke stoffen hebben en via welke wegen die stoffen worden aan- en afgevoerd. Het Stadsgewest ondersteunt de gemeenten bij de communicatie aan inwoners over risico's en risicobronnen in de (leef)omgeving. Ook wil het Stadsgewest richting 2012 gaan werken met een pool van deskundigen op het gebied van (milieu)handhaving.
Provincie:
Tag(s):