woensdag, 24. oktober 2007 - 23:36

Roerdalen wil St. Ludwig van monumentenlijst halen

Vlodrop

Burgemeester en wethouders van Roerdalen adviseren de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het voormalige klooster St. Ludwig in Vlodrop af te voeren van de lijst van beschermde rijksmonumenten. Eerder al hebben Gedeputeerde Staten geadviseerd om St. Ludwig van de lijst af te voeren.

De eigenaar van het voormalige Franciscanenklooster St. Ludwig, de Stichting Maharishi European Research University, heeft bij de minister een verzoek ingediend om het monument van de lijst af te voeren. Als dit gebeurt is de weg vrij voor sloop van het monument.

Het college van de gemeente Roerdalen heeft de gemeentelijke monumentencommissie in de gelegenheid gesteld over het verzoek van de minister een advies uit te brengen. Deze commissie heeft op basis van de monumentale waarden geadviseerd om St. Ludwig op de lijst van beschermde monumenten te handhaven. Burgemeester en wethouders hebben dit advies niet opgevolgd. Het college heeft een afweging gemaakt waarbij ook andere belangen dan de monumentale waarden zijn betrokken.

De eerste afweging is dat het aanwijzen van St. Ludwig als beschermd monument onder deskundigen niet onomstreden is. Dit blijkt uit de adviezen van professor Auke van der Woud en uit het onderzoek dat professor Hans Ruijssenaars in 2006 heeft verricht in op-dracht van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Beide rapporteurs zijn van mening dat St. Ludwig ten onrechte is aangewezen als beschermd monument en niet voor de beschermde status in aanmerking komt.

Verder heeft het college in haar afweging meegenomen dat commerciële exploitatie van het gebouw een onaanvaardbare belasting voor het gebied oplevert. Het gebruik dat de eigenaar van het terrein maakt, komt overeen met vroegere functies van het complex als klooster en internaat. Om tot een eigentijdse en duurzame invulling van deze functies te komen is het noodzakelijk dat het klooster St. Ludwig wordt afgebroken.

Tenslotte is de bouwkundige situatie van het gebouw slecht. Enkele jaren geleden heeft de eigenaar een deel van het gebouw zonder vergunning gesloopt. Op last van de gemeente heeft de eigenaar hier consoliderende maatregelen getroffen. In andere delen van het gebouw hebben de weersinvloeden echter vrij spel, waardoor de bouwkundige situatie zienderogen verslechtert.

Het terrein van St. Ludwig ligt in het Nationaal Park de Meinweg en wordt omgeven door gronden die onderdeel zijn van de ecologische hoofdstructuur en die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Hergebruik anders dan voor een opleidingsinstituut lijkt vrijwel uitgesloten. Gelet op de ligging van het gebouw in kwetsbaar gebied zijn er geen reële alternatieven voor het gebruik van St. Ludwig.

Het gemeentebestuur heeft onderzocht of het mogelijk is om de herinneringswaarde aan het monument te behouden door de contouren van het voormalige klooster in tact te houden. Voor dit alternatief bleek bij monumentenorganisaties en natuurorganisaties onvoldoende draagvlak te zijn.
Provincie:
Tag(s):