maandag, 26. november 2007 - 13:12

Salland houdt rekening met Kamsalamander

Zwolle

Er zijn meer kamsalamanders aanwezig dan gedacht werd, door bestaande poelen te verbeteren wordt het leefgebied van deze zeldzame amfibiesoort versterkt en een ecologische verbinding langs de Zandwetering is wenselijk.

Dit zijn enkele uitkomsten van het Kamsalamanderonderzoek tussen Deventer en Olst-Wesepe. Het onderzoeksrapport ‘Actieplan Kamsalamander’ wordt donderdag 29 november in natuur- en milieucentrum de Ulebelt in Deventer gepresenteerd.

Het Waterschap Groot Salland geeft momenteel uitvoering aan de landelijke opgave Ruimte voor Water. Hiertoe worden waterbergingen gegraven of gebieden aangewezen die vol mogen lopen in natte perioden. In zuidwest Salland – tussen Deventer en Olst-Wesepe - zijn in dit kader verschillende herinrichtingprojecten in uitvoering en voorbereiding.

Een aantal daarvan ligt langs de Zandwetering, de Soestwetering en de Grote Vloedgraven ten noorden van Deventer. Het idee is om waterbergingen te combineren met natte natuur en ecologische verbindingszones voor onder meer de kamsalamander. Het actieplan geeft aan op welke locaties dit wel of niet zinvol is.

Zeldzaam
Door bebouwing en aanleg van nieuwe infrastructuur wordt het leefgebied van de Kamsalamander bedreigd. En dat terwijl het dier al tamelijk zeldzaam is. Kamsalamanders leven vaak in mooi begroeide poelen. Daarnaast zijn ze ook te vinden in ruige graslanden en houtwallen.Van de gebieden Hengforden, De Rande, Frieswijk en De Bannink is bekend dat daar Kamsalamanders voorkomen.

Actieplan
Om de verschillende inrichtingsplannen beter op elkaar en op de eisen van de kamsalamander af te stemmen, heeft stichting RAVON – een onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen – een veldonderzoek uitgevoerd en een actieplan opgesteld. Dit actieplan is een gezamenlijk initiatief van het Waterschap Groot Salland, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel.

Het plan geeft antwoord op de vraag hoe waterbergingen en het verbreden en verondiepen van watergangen een rol kunnen spelen in het versterken van de populatie Kamsalamanders in Zuidwest Salland.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er meer kamsalamanders in het gebied leven dan werd aangenomen, maar dat de leefgebieden erg geïsoleerd liggen. Dit probleem kan deels worden opgelost door een verbindingszone aan te leggen langs de Zandwetering. Verder kunnen de leefgebieden onder andere worden versterkt door aanleg van nieuwe poelen en door bestaande poelen op te knappen.

Waarom de kamsalamander?
De Kamsalamander is door Europa aangewezen als een zogeheten ‘habitatrichtlijnsoort’ en fungeert als belangrijke signaalsoort voor alle in het gebied voorkomende soorten amfibieën en reptielen. Een verbindingszone biedt niet alleen ruimte aan de salamandersoort, ook andere dieren, zoals waterspitsmuizen, ringslangen en kleine ijsvogelvlinders profiteren er van mee.
Provincie:
Tag(s):