dinsdag, 4. september 2007 - 13:38

Schone lucht in Ede

Ede

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft het Rapport Luchtkwaliteit 2006 vastgesteld. Dit rapport beschrijft hoe het is gesteld met de kwaliteit van de lucht in de gemeente. De algemene conclusie is, dat de lucht in Ede voldoende schoon is, maar dat een aantal lokaties goed in de gaten moet worden gehouden.

Over het algemeen is de lucht in Ede redelijk schoon. In de hele gemeente Ede wordt voldaan aan de grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide. Op sommige lokaties in Ede zit er meer stikstofdioxide in de lucht dan is toegestaan volgens de nieuwe Europese regels. Dit geldt ook voor de hoeveelheid fijn stof, maar dan alleen op bepaalde momenten. Fijn stof bestaat uit zeer kleine, niet zichtbare deeltjes die in de lucht zweven. Onder meer langs de Keesomstraat en de A12 in Ede is de lucht meer vervuild met deze stoffen dan in de rest van de gemeente.

Het algemene niveau van stikstofdioxide en fijn stof is in Nederland al vrij hoog. Uitlaatgassen op drukke verkeerpunten zorgen er dan al gauw voor dat de luchtvervuiling erger wordt dan is toegestaan volgens de Europese regels.

Nergens in de gemeente Ede is de luchtvervuiling zó ernstig, dat acute maatregelen nodig zijn. Samen met Regio de Vallei is de gemeente Ede is betrokken bij allerlei projecten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het gaat daarbij om een betere doorstroming van het verkeer, de aanleg van betere fietsroutes en schonere bussen, bestel- en personenauto’s. De gemeente zet zich daarom bijvoorbeeld in voor het rijden op aardgas.

De gemeente Ede moet de luchtkwaliteit op de plaatsen waar overschrijdingen zijn goed blijven onderzoeken en verder gaan met het uitvoeren van maatregelen. Tevens neemt het Rijk ook maatregelen om de luchtkwaliteit in heel Nederland te verbeteren. Ede verwacht dat in 2010 de kwaliteit van de lucht binnen de hele gemeente goed is en aan alle grenswaarden wordt voldaan.

Sinds 2001 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om ieder jaar de luchtkwaliteit langs de belangrijkste verkeerwegen te onderzoeken. Deze verplichting is in het landelijk vastgestelde Besluit luchtkwaliteit 2005 overgenomen. Dit Besluit geeft aan welke hoeveelheid verontreinigende stoffen in de lucht is toegestaan en in welke situaties de overheid maatregelen moet nemen om de lucht schoner te maken. Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid. Het kan ademhalings- en hartproblemen en kanker veroorzaken. In Nederland zijn autoverkeer, industrie en landbouw de belangrijkste veroorzakers van luchtvervuiling. De mate van luchtvervuiling wordt verder beïnvloed door het weer en de windrichting.

Bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit in Ede is gekeken naar de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6) en koolmonixide (CO). Dit zijn de belangrijkste stoffen bij luchtvervuiling. Het Besluit luchtkwaliteit geeft van elk van deze stoffen aan wat de maximaal toegestane hoeveelheid in de lucht is. De komende jaren worden deze maximaal toegestane hoeveelheden lager, met name door strengere Europese regels. De gemeente heeft onderzoek uitgevoerd op plaatsen waar veel verkeer rijdt en er woningen in de buurt staan.
Provincie:
Tag(s):